Giới thiệu chung

01/07/2021

BAN DÂN TỘC TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Khu hành chính các cơ quan tỉnh - P. Đống Đa - TP. Vĩnh Yên - T.Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3846.466; Fax: 0211 3846.367;

Email: bandantoc@vinhphuc.gov.vn

LÃNH ĐẠO BAN

1. Trưởng ban: (Đang cập nhật)

Điện thoại: 0211.3846.378;

 

Lĩnh vực phụ trách: (đang cập nhật)

2. Phó Trưởng ban phụ trách Ban Dân tộc: Hoàng Anh

Điện thoại: 0211. 3656.678; DĐ: 0913.284.166

Email: anhh@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

1. Phụ trách chung, điều hành toàn diện hoạt động của Ban Dân tộc.

2. Trực tiếp chỉ đạo công tác quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển ngành; công tác tổ chức, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác kế hoạch, tài chính;

3. Chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình chính sách, dự án đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; công tác Nhân quyền, công tác Tôn giáo; công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

4. Chỉ đạo Ban quản lý dự án Chương trình 134 tiếp tục khắc phục những  khó khăn vướng mắc và hoàn thiện các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh.

5. Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác Quân sự, Quốc phòng, an ninh trật tự.

6. Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với Phòng Chính sách Dân tộc.

7. Theo dõi, chỉ đạo công tác dân tộc tại địa bàn huyệnTam Đảo.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

3. Phó Trưởng ban: Nguyễn Quang Trung

Điện thoại: 0211. 3565.373; DĐ: 0989.485.939

Email: trungnq4@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

1. Giúp Trưởng ban theo dõi thực hiện: Công tác thanh tra, kiểm tra; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố táo thuộc thẩm quyền của Ban Dân tộc; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tình hình thi hành pháp luật; thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác bồi thường nhà nước; công tác pháp chế; các nội dung liên quan công tác nội chính.

2. Giúp Trưởng ban theo dõi thực hiện các Chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc với các sở, ban, ngành liên quan.

3. Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với Thanh tra Ban.

4. Giải quyết một số công việc khi được Trưởng ban ủy quyền.

5. Theo dõi, chỉ đạo công tác dân tộc tại địa bàn huyện Bình Xuyên, thành phố Phúc Yên.

1. Giúp Trưởng ban theo dõi thực hiện: Công tác tổng hợp, báo cáo kết quả công tác của Ban, của ngành; công tác hành chính, quản trị cơ quan; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác Bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện Quy chế dân chủ cơ quan; công tác thanh niên; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Ban, của ngành; công tác cải cách hành chính, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; công tác Văn thư, lưu trữ; công tác Phòng cháy chữa cháy.

2. Giúp Trưởng ban theo dõi, chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của cơ quan, của ngành; các chương trình, dự án đầu tư phát triển; khoa học công nghệ và môi trường đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng miền núi trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu triển khai thực hiện các Đề tài khoa học, hợp tác quốc tế  trong lĩnh vực công tác dân tộc, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ, thống kê công tác dân tộc; thu thập thông tin, điểm báo và tổng hợp tình hình dư luận xã hội vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

3. Giúp Trưởng ban chỉ đạo thực hiện các chương trình, chính sách, đề án, dự án: Chương trình 135, Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” theo Quyết định số 771/QĐ-TTg; Tổ chức Lễ dương giáo viên, học sinh Dân tộc thiểu số….

4. Giúp Trưởng ban chỉ đạo công tác Văn phòng.

5. Giúp Trưởng ban theo dõi thực hiện các Chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc với các sở, ban, ngành liên quan.

6. Giải quyết một số công việc khi được Trưởng ban ủy quyền.

7. Theo dõi, chỉ đạo công tác dân tộc tại địa bàn huyện: Sông Lô; Lập Thạch, Tam Dương và thành phố Vĩnh Yên.

Các tin đã đưa ngày: