Giới thiệu chung

23/01/2017

BAN DÂN TỘC TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Khu hành chính các cơ quan tỉnh - P. Đống Đa - TP. Vĩnh Yên - T.Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3846.466; Fax: 0211 3846.367;

Email: bandantoc@vinhphuc.gov.vn

LÃNH ĐẠO BAN

1. Trưởng ban: Hoàng Minh Ái

Điện thoại: 0211.3846.378; DĐ: 0913.428.669

Email: aihm@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Phụ trách chung, điều hành toàn diện hoạt động của Ban Dân tộc. Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ; công tác kế hoạch, tài chính; Thi đua, Khen thưởng, kỷ luật; tổng hợp kết quả công tác của Ban; Bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác Đảng; Quy chế dân chủ cơ quan; công tác pháp chế; công tác hành chính, quản trị của cơ quan; công tác cải cách hành chính, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; công tác Văn thư, lưu trữ.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác của Văn phòng Ban.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác dân tộc tại địa bàn thị xã Phúc Yên và nắm tình hình dân tộc thiểu số sống ở huyện: Yên Lạc, Vĩnh Tường,Tam Dương và thành phố Vĩnh Yên.

2. Phó Trưởng ban: Lê Thị Luyện

Điện thoại: 0211.3710.457; DĐ: 0913.327.199

Email: luyenlt@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Giúp Trưởng ban theo dõi công tác Tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác đoàn thể có liên quan.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với Phòng Chính sách.

- Giúp Trưởng ban điều hành công việc của cơ quan được Trưởng ban ủy quyền khi Trưởng ban đi công tác vắng; giải quyết một số công việc khi được Trưởng ban uỷ quyền.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác dân tộc tại địa bàn huyện Bình Xuyên.

3. Phó Trưởng ban: Trần Phú Phương

Điện thoại: 0211. 3722.858; DĐ: 0988.110.868

Email: phuongtp@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Giúp Trưởng ban theo dõi thực hiện: Các Đề tài khoa học đã triển khai để áp dụng tại Ban Dân tộc và ngành dân tộc trong tỉnh; theo dõi kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với Phòng Kế hoạch-Tổng hợp; Tuyên Truyền và Địa bàn; Thanh tra Ban.

- Giải quyết một số công việc khi được Trưởng ban ủy quyền.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác dân tộc tại địa bàn huyện Tam Đảo.

4. Phó Trưởng ban: (Đang cập nhật)

Điện thoại: 0211. 3565.373

Email:

Lĩnh vực phụ trách:

- Giúp Trưởng ban theo dõi thực hiện: Việc học tập và làm theo tấm đạo đức Hồ Chí Minh; ứng dụng Công nghệ thông tin vào hoạt động của Ban; công tác Quân sự, Quốc phòng, an ninh trật tự; công tác Phòng cháy chữa cháy; công tác đoàn thể có liên quan.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với Phòng....

- Giải quyết một số công việc khi được Trưởng ban ủy quyền.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác dân tộc tại địa bàn huyện Lập Thạch, Sông Lô.

Các tin đã đưa ngày: