Giới thiệu chung

10/06/2019

BAN DÂN TỘC TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Khu hành chính các cơ quan tỉnh - P. Đống Đa - TP. Vĩnh Yên - T.Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3846.466; Fax: 0211 3846.367;

Email: bandantoc@vinhphuc.gov.vn

LÃNH ĐẠO BAN

1. Trưởng ban: Hoàng Minh Ái

Điện thoại: 0211.3846.378; DĐ: 0913.428.669

Email: aihm@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Phụ trách chung, điều hành toàn diện hoạt động của Ban Dân tộc. Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ; công tác kế hoạch, tài chính; Thi đua, Khen thưởng, kỷ luật; tổng hợp kết quả công tác của Ban; Bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác Đảng; Quy chế dân chủ cơ quan; công tác cải cách hành chính, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; công tác Văn thư, lưu trữ.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác của Văn phòng Ban.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác dân tộc tại địa bàn huyện: Sông Lô; Lập Thạch, Tam Dương và thành phố Vĩnh Yên.

2. Phó Trưởng ban: Trần Phú Phương

Điện thoại: 0211. 3722.858; DĐ: 0988.110.868

Email: phuongtp@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Giúp Trưởng ban theo dõi, triển khai thực hiện các chương trình chính sách, dự án đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; công tác Nhân quyền, công tác Tôn giáo; công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Giúp Trưởng ban chỉ đạo triển khai thực hiện: Công tác tổng hợp, báo cáo kết quả công tác của Ban; công tác hành chính, quản trị cơ quan; Công tác Quân sự, quốc phòng, an ninh trật tự.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với Phòng Chính sách Dân tộc.

-  Giúp Trưởng ban điều hành công việc của cơ quan được Trưởng ban ủy quyền khi Trưởng ban đi công tác vắng; giải quyết một số công việc khi được Trưởng ban uỷ quyền.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác dân tộc tại địa bàn huyện Tam Đảo.

3. Phó Trưởng ban: Nguyễn Quang Trung

Điện thoại: 0211. 3565.373; DĐ: 0989.485.939

Email: trungnq4@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Giúp Trưởng ban theo dõi thực hiện: Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố táo thuộc thẩm quyền của Ban Dân tộc; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tình hình thi hành pháp luật; thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác bồi thường nhà nước; công tác pháp chế; các nội dung liên quan công tác nội chính.

- Giúp Trưởng ban theo dõi thực hiện các Chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc với các sở, ban, ngành liên quan; các Đề tài khoa học đã triển khai để áp dụng tại Ban Dân tộc và ngành dân tộc trong tỉnh; công tác Phòng cháy chữa cháy.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với Thanh tra Ban.

- Giải quyết một số công việc khi được Trưởng ban ủy quyền.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác dân tộc tại địa bàn huyện Bình Xuyên, thành phố Phúc Yên.

Các tin đã đưa ngày: