Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

19/01/2022

Sáng ngày 19/01, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác dân tộc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị trực tuyến được kết nối tới 52 điểm cầu tại các địa phương vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN). Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chủ trì Hội nghị. Đồng chủ trì Hội nghị còn có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT; các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT: Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; cùng đại diện các bộ, ban, ngành trung ương và đại biểu đại diện 52 địa phương vùng DTTS&MN…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và các đồng chí Lãnh đạo UBDT chủ trì Hội nghị

Dự và chủ trì  tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Vũ Chí Giang: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Phú Phương: Phó Trưởng ban phụ trách Ban Dân tộc đồng chủ trì; đại diện các sở, ngành; UBND các huyện: Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô, Bình Xuyên, Phúc Yên.

Đ/c: Vũ Chí Giang: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc

Năm 2021, mặc dù tình hình kinh tế xã hội gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương và hệ thống cơ quan công tác dân tộc các cấp đã khắc phục khó khăn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 và các khó khăn đặc thù của vùng DTTS&MN, đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng. UBDT đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2021. Tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN (Chương trình MTQG) và chuẩn bị tốt các điều kiện để quản lý, hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình MTQG ở địa phương. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và nắm tình hình dịch bệnh, thiên tai tại vùng đồng bào DTTS&MN. Chủ động hỗ trợ và đề xuất tham mưu trình các cấp thẩm quyền hỗ trợ người dân vùng đồng bào DTTS&MN vượt qua đại dịch ở địa phương.

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) 5 năm giai đoạn 2021-2026. Đồng thời là năm UBDT và các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14.... Đặc biệt, tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách bảo đảm an sinh xã hội; từ đó, tình hình KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN có chuyển biến tích cực, đúng hướng. Cùng với cả nước, đồng bào các DTTS luôn tích cực lao động, sản xuất, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch, góp phần thực hiện thành công “mục tiêu kép” của Chính phủ vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân.

Với những kết quả đó, năm 2022, UBDT đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc; Tổ chức thực hiện tốt giai đoạn I của Chương trình MTQG; Tập trung xây dựng các đề án, chính sách dân tộc trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2022; Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các chương trình, chính sách dân tộc để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của chính sách giai đoạn 2021-2025…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của UBDT, các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương vùng đồng bào DTTS&MN trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2021, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của đồng bào DTTS đối với Đảng và Nhà nước ta. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh nhấn mạnh công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của hệ thống chính trị. Vì vậy, trong thời gian tới, cơ quan làm công tác dân tộc cần lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung với quyết tâm chính trị cao nhất để triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình hành động, kế hoạch công tác để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp của các địa phương và các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc. Cùng với đó, cơ quan làm công tác dân tộc cần bám sát và nắm bắt tình hình thực tiễn các địa bàn vùng đồng bào DTTS&MN, đặc biệt là về đời sống của người dân, tình hình thiên tai, dịch bệnh, di cư tự phát, các điểm “nóng” về an ninh trật tự; Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược Công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030; Tập trung nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật về công tác dân tộc; Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố hệ thống chính trị cấp cơ sở vùng đồng bào DTTS&MN; Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022. 

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Vĩnh phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ngàn, địa phương rà soát các tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; tham mưu UBND tỉnh về nguồn lực đầu tư, phấn đấu hoàn thành chương trình này trong năm 2024, trước cả nước 6 năm.

Nguyễn Việt Cường-Ban Dân tộc

Các tin đã đưa ngày: