Hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm triển khai công tác dân tộc 6 tháng cuối năm 2021

09/07/2021

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc, sáng ngày 09/7/2021, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Trần Phú Phương-Phó Trưởng ban phụ trách Ban Dân tộc chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban, lãnh đạo các phòng, bộ phận thuộc Ban Dân tộc.

Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu Năm 2021, Ban Dân tộc đã tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, chính sách, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với đồng bào DTTS và miền núi, một số chính sách đối với đồng bào DTTS&MN được triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh. Ban đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án về Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực công tác dân tộc; Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 về phê duyệt đưa ra khỏi danh sách; công nhận bổ sung, thay thế người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2023; phê duyệt danh sách người có uy tín năm 2021; công tác phối hợp thực hiện chính sách và theo dõi, nắm tình hình vùng đồng bào dân tộc và miền núi được Ban Dân tộc và các cấp, ngành, các địa phương quan tâm thực hiện; tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh; tuyền truyền, vận động nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hưởng ứng và tích cực tham gia cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thường xuyên, liên tục đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh và góp phần vào thành công của cuộc bầu cử

Tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm 2021 việc triển khai thực hiện công tác dân tộc vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc:

- Công tác quản lý, khai thác, sử dụng công trình nước sinh hoạt tập trung sau đầu tư giao UBND cấp xã quản lý còn nhiều hạn chế, bất cập, các công trình đầu tư cụm nước sinh hoạt thuộc chương trình 134 sau bàn giao sử dụng chưa được bố trí vốn bảo trì hàng năm nên nhiều công trình xuống cấp, ngừng hoạt động.

- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nên một số chính sách, nhiệm vụ đã xây dựng, ban hành kế hoạch từ đầu năm, nhưng chưa thể triển khai thực hiện; Việc điều chỉnh nội dung, kế hoạch một số chương trình khó khăn, đặc biệt là các nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Một số địa phương cấp huyện, cấp xã chưa chủ động trong triển khai thực hiện chính sách dân tộc, còn thụ động, phụ thuộc vào chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc của cấp trên.

Trong 6 tháng cuối năm 2021 cơ quan làm công tác dân tộc các cấp trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

1.  Tiếp tục phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu thực hiện xây dựng Đề án “Phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS &MN tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019;

2. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án về Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực công tác dân tộc.

3. Phối hợp với Học viện Dân tộc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về thực hiện Đề án “ Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh năm 2021.

4. Tuỳ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh để có phương án phù hợp  trong việc phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ tuyên dương giáo viên, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu suất xăc năm học 2020-2021 và tổ chức đoàn giáo viên, học sinh DTTS tiêu biểu thăm quan, học tập theo kế hoạch.

5. Tổ chức Triển khai thực hiện Đề án về hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025, năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

6. Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách cho người có uy tín phù hợp với tình hình diễn biến của dịch Covid-19, đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Trong trường hợp dịch bệnh Covid kéo dài cần thực hiện theo phương án tại Kế hoạch ứng phó tình hình dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực công tác dân tộc. Thay đổi các phương pháp thực hiện chế độ, chính sách phù hợp với tình hình diễn biến thực tế của dịch Covid-19 và sự chỉ đạo của UBND tỉnh.

7. Tham mưu triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2021.

8. Triển khai thực hiện Kế hoạch tổng kết thực hiện Đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2017 của Chính phủ về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh.

9. Thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2019-2020" theo Quyết định số 414/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

10. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh  năm 2021 theo kế hoạch.

Nguyễn Việt Cường-CVP-Ban Dân tộc

Các tin đã đưa ngày: