Ban Dân tộc triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2021

07/01/2021

Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 của Ban Dân tộc và được sự đồng ý của UBND tỉnh, Ngày 07/01/2021, Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Hoàng Minh Ái-Trưởng Ban Dân tộc chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo một số Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh; Lãnh đạo Phòng Dân tộc huyện Tam Đảo và Văn phòng UBND các huyện, thành phố: Lập Thạch, Sông Lô, Bình Xuyên, Tam Dương, Phúc Yên; Lãnh đạo Ban Dân tộc và toàn thể công chức, nhân viên làm công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện.

Ông Hoàng Minh Ái-Trưởng Ban Dan tộc phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị tiến hành đánh giá tổng kết công tác dân tộc năm 2020, nêu những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác dân tộc.

Năm 2020, mặc dù tình hình kinh tế xã hội gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Xong toàn thể cán bộ làm công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Ban Dân tộc đã tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình, chính sách, dự án đối với đồng bào DTTS và miền núi, các chính sách dân tộc và miền núi được triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào vùng dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh; công tác phối hợp thực hiện chính sách và theo dõi, nắm tình hình vùng dân tộc và miền núi được các cấp, ngành, các địa phương quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Ban Dân tộc đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 04/03/2020 phê duyệt đưa ra khỏi danh sách, bổ sung, thay thế người có uy tín giai đoạn 2019-2023 năm 2020; Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 về điều chỉnh một số nội dung của Đề án kèm theo Quyết định số 620/QĐ-UBND của UBND tỉnh; tham mưu tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; tổ chức đoàn đại biểu DTTS tỉnh Vĩnh Phúc dự Đại hội đại biểu các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020; tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo, các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình, chính sách đối với đồng bào DTTS và miền núi....Qua đó, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào DTTS và miền núi, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tình hình an ninh chính trị ổn định; đồng bàoluôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Toàn cảnh Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân tộc vẫn còn một số khó khăn trong công tác triển khai nên dẫn đến một số hạn chế:

- Việc thực hiện một số chính sách đặc thù theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ đã được lãnh đạo Ban quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Tuy nhiên đến nay việc giải quyết chính sách đất ở cho các đối tượng thụ hưởng chưa đạt kết quả theo kế hoạch.

- Việc chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế thuộc Chương trình 134 đã được chỉ ra từ những năm trước. Nhưng đến nay vẫn còn một số tồn tại, hạn chế chưa khắc phục được, như: Một số công trình cấp nước sinh hoạt tập trung do Ban Dân tộc làm chủ đầu tư đến nay chưa hoàn thiện để bàn giao theo chỉ đạo của UBND tỉnh; việc thanh, quyết toán một số công trình cấp nước SHTT còn chậm theo quy định.

Phát huy thành tích đạt được năm 2020, để triển khai có hiệu quả công các dân tộc trong năm 2021, Ban Dân tộc đã đề ra các nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện trong năm 2021 và những năm tiếp theo, trong đó tập trung một số việc trọng tâm:

- Tham mưu với UBND tỉnh xây dựng Đề án và báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết lãnh đạo và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo kiểm tra, theo dõi công tác quản lý, vận hành các công trình cấp nước SHTT sau đầu tư tại các địa bàn được thụ hưởng; chỉ đạo công tác phối hợp thực hiện Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 4/5/2013 của Bộ Tài chính; tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng công trình đối với cơ sở. Bàn giao một số công trình cấp nước sinh hoạt tập trung theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg.

- Đôn đốc các địa phương, đơn vị hoàn thiện các nội dung theo Quyết định số 620/QĐ-UBND của UBND tỉnh phê duyệt Đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2020, trên địa bàn tỉnh. Tham mưu với UBND tỉnh tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án.

- Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số; Tổ chức tuyên truyền Luật bình đẳng giới, Luật hôn nhân và gia đình và lồng ghép giới cho cán bộ và nhân dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu với UBND tỉnh tổ chức Lễ Tuyên dương giáo viên; học sinh, sinh viên DTTS tiêu biểu xuất sắc năm học 2020-2021; tổ chức đoàn đại biểu giáo viên, học sinh DTTS báo công tại Hà Nội và Nghệ An.

- Triển khai thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị Ban Dân tộc biểu dương, tặng Giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc cho các cá nhân là cán bộ làm công tác dân tộc cấp huyện, cấp xã có thành tích trong công tác dân tộc năm 2020.

Ông Hoàng Minh Ái-Trưởng  Ban Dân tộc tặng Giấy khen cho các cá nhân

 Nguyễn Việt Cường

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: