CƠ QUAN CÔNG TÁC DÂN TỘC-74 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

29/04/2020

Hòa chung với quyêt tâm của nhân dân cả nước về khống chế được Dịch bệnh COVID-19, không khí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Miền nam thống nhất đất nước (30/4-1975-30/4/2020), Kỷ niệm 130 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890-19/5/2020); chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cán bộ làm công tác dân tộc trên mọi miền đất nước đang hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (3/5/1946-3/5/2020)

Ngày 03/5/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 58-SL về thành lập Bộ Nội vụ, bao gồm nhiều cơ quan, trong đó có Nha Dân tộc thiểu số - tiền thân của Uỷ ban Dân tộc ngày nay. Ngày 09/9/1946, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ đã ký Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Nha Dân tộc thiểu số. Nhằm “nghiên cứu và giải quyết mọi vấn đề liên quan đến các dân tộc thiểu số trên toàn cõi Việt Nam, để củng cố trên nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết và tương trợ giữa các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam”.

Bác Hồ với đồng bào Dân tộc thiểu số (nguồn Internet)

Như vậy chỉ một năm sau khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời (02/9/1945), cơ quan chuyên trách làm công tác dân tộc đã được thành lập. Chức năng, nhiệm vụ của Nha Dân tộc thiểu số được xác định trong ký Sắc lệnh số 58-SL là: “Xem xét các vấn đề chính trị và hành chính thuộc về các dân tộc thiểu số trong nước và thắt chặt tình thân thiện giữa các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam”,  đó là sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Chính phủ đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, từ đó đến nay trong Đảng, Quốc hội và Chính phủ đều có cơ quan chuyên trách để nghiên cứu, theo dõi và tham mưu chỉ đạo việc thực hiện công tác dân tộc. Các cơ quan công tác dân tộc trong từng thời kỳ cách mạng dù với những tên gọi khác nhau nhưng đều nhằm thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng. Để đáp ứng yêu cầu công tác dân tộc trong giai đoạn mới, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1491/QĐ-TTg, ngày 14/10/2008 lấy ngày 03/5 hàng năm là ngày “Truyền thống của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc”.

Nhìn lại chặng đường lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, đồng bào các dân tộc Việt Nam đã có những đóng góp lớn lao bằng sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, với lòng dũng cảm hy sinh của quân dân cả nước, chúng ta đã đánh thắng thực dân và đế quốc xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, thu non sông gấm vóc về một mối, viết lên những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam trong thời đại ngày nay. Từ sau ngày thống nhất đất nước đến nay, và đặc biệt là từ khi tái lập tỉnh Vĩnh Phúc (tháng 01/1997), Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc luôn quan tâm đến công tác dân tộc và chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tháng 8 năm 2004 Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập, sau gần 4 năm hoạt động quản lý nhà nước về Dân tộc và Tôn giáo. Thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 04/4/2008 UBND tỉnh có Quyết định số 1013/QĐ-UBND về việc đổi tên Ban Dân tộc và Tôn giáo thành Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc (ngày 25/4/2008 Bộ phận quản lý Nhà nước về Tôn giáo được bàn giao sang Sở Nội vụ), Ban Dân tộc và Tôn giáo được đổi tên thành Ban Dân tộc.

Trong những năm qua, mặc dù có biến động về cơ cấu tổ chức, nhưng từ khi thành lập đến nay được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự chỉ đạo điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Dân tộc, sự phối kết hợp các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, sự cố gắng của đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở,  sự nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước được triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả, tình hình kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có nhiều chuyển biến quan trọng. Các chương trình, chính sách được triển khai, đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số trong tỉnh: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; số hộ nghèo giảm nhanh, đến cuối năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số của tỉnh là 5,5%, nhiều hộ đã có tích luỹ và mở rộng phát triển sản xuất, phát triển kinh tế, du lịch dịch vụ; các công trình cơ sở hạ tầng đầu tư đã phát huy hiệu quả, các xã vùng dân tộc thiểu số đều hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn; giáo dục và đào tạo có nhiều thành tựu về chất lượng, trường lớp học từ bậc mầm non đến trung học phổ thông được xây dựng kiên cố, 100% số xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở; công tác bảo vệ và  chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; đời sống vật chất của đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện và nâng cao; khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường; an ninh quốc phòng được giữ vững. Với những kết quả trên đã góp phần làm thay đổi diện mạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.

Những thành tựu đạt được trong những năm qua của đồng bào các dân tộc thiểu số có sự đóng góp tích cực của đội ngũ các thế hệ cán bộ làm công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh, vượt lên mọi khó khăn thách thức để vận động đồng bào thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; các thế hệ lãnh đạo và công chức, nhân viên Ban Dân tộc đã có nhiều cố gắng, không ngừng phấn đấu trong công tác để hoàn thành nhiệm vụ và đã được Nhà nước, Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh ghi nhận, và tặng  thưởng nhiều bằng khen, Huân chương lao động hạng Ba...

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt công tác dân tộc, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi cơ quan công tác dân tộc cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau: 

1. Tiếp tục triển khai quán triệt sâu sắc và toàn diện hơn nữa những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc, đặc biệt là: Kết luận số 65-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của BCH Trung ương về công tác dân tộc; triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/2/2020 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh.

2. Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương cơ sở triển khai thực hiện tốt các chương trình, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số; đào tạo lao động có kỹ năng, lao động có năng suất cao, chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu lao động của một tỉnh công nghiệp Vĩnh Phúc trong tương lai; thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh; phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc trong việc vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước; chú trọng phổ biến giáo dục pháp luật đến đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tăng cường hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, lợi dụng, lôi kéo, kích động đồng bào dân tộc thiểu số.

4. Đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc theo tinh thần Chỉ số 28/CT-TTg ngày 10/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc đảm bảo số lượng, chất lượng, có đủ năng lực, trình độ đáp ứng nhu cầu triển khai kịp thời các chính sách dân tộc, đặc biệt là cán bộ cấp cơ sở. Củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng đảng bộ, chính quyền, đoàn thể các cấp đảm bảo trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ.

5. Giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo an ninh quốc phòng, chống diễn biến hoà bình của kẻ địch, chống các hành vi lợi dụng chia rẽ khối đoàn kết các dân tộc.

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tình hình và kết quả triển khai thực hiện các chương trình, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đảm bảo chính sách được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng; nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào các DTTS trong tỉnh; chủ động đề xuất, giải quyết kịp thời các kiến nghị và những vấn đề phát sinh trong cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (3/5/1946-3/5/2020); cán bộ, công chức, nhân viên Ban Dân tộc trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban Dân tộc, sự phối hợp của các cấp, các ngành trong tỉnh, sự ủng hộ nhiệt tình của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Cơ quan làm công tác Dân tộc của tỉnh quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Vĩnh Phúc trở thành thành phố công nghiệp vào những năm 20 của thế kỷ XXI, thực hiện lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm và làm việc với cán bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ngày 02/3/1963“… Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất miền Bắc nước ta…”

Hoàng Minh Ái-Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: