Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2020

14/01/2020

Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 của Ban Dân tộc và được sự đồng ý của UBND tỉnh, Ngày 14/01/2020, Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Hoàng Minh Ái-Trưởng Ban Dân tộc chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo một số Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh; Lãnh đạo Phòng Dân tộc huyện Tam Đảo và Văn phòng UBND các huyện, thành phố: Lập Thạch, Sông Lô, Bình Xuyên, Tam Dương, Phúc Yên; Lãnh đạo Ban Dân tộc và toàn thể công chức, nhân viên làm công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện.

Ông Hoàng Minh Ái-Trưởng ban chủ trì Hội nghị

Hội nghị tiến hành đánh giá tổng kết công tác dân tộc năm 2019, nêu những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác dân tộc.

- Về tổ chức bộ máy: Ban đã thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 01-NQ/TU của Tỉnh ủy, qua đó giảm từ 05 phòng, bộ phận (Văn phòng, Thanh tra, Phòng Chính sách, Phòng Tuyên Truyền và Địa bàn, Phòng Kế hoạch-Tổng hợp) xuống còn 03 phòng, bộ phận (Văn phòng, Thanh tra, Phòng Chính sách Dân tộc), hoạt động có hiệu quả.

- Kết quả thực hiện các chính sách dân tộc: Năm 2019, Ban Dân tộc đã tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình, chính sách, dự án đối với đồng bào DTTS và miền núi, các chính sách dân tộc và miền núi được triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào vùng dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh; công tác phối hợp thực hiện chính sách và theo dõi, nắm tình hình vùng dân tộc và miền núi được các cấp, ngành, các địa phương quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Ban Dân tộc đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 574/QĐ-UBND, ngày 19/02/2019 về phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2019-2023, Tổ chức hội nghị cung cấp thông tin và tổ chức đưa đoàn đại biểu người có uy tín đi thăm quan, học tập kinh nghiệm tại tỉnh bạn; Quyết định số 620/QĐ-UBND, ngày 22/02/2019 về phê duyệt Đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh; Tham mưu với UBND tỉnh tổ chức thành công  Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ III, năm 2019; tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, như: Chương trình 134, 135, tuyên truyển phổ biến giáo dục pháp luật... Qua đó, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào DTTS và miền núi, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tình hình an ninh chính trị ổn định; đồng bàoluôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân tộc vẫn còn một số khó khăn trong công tác triển khai nên dẫn đến một số hạn chế:

- Công tác quản lý, khai thác, sử dụng công trình nước sinh hoạt tập trung sau đầu tư giao UBND cấp xã quản lý còn nhiều hạn chế, bất cập, các công trình đầu tư cụm nước sinh hoạt thuộc chương trình 134 sau bàn giao sử dụng chưa được bố trí vốn bảo trì hàng năm nên nhiều công trình xuống cấp, ngừng hoạt động.

- Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện chính sách dân tộc của một số cấp uỷ, chính quyền cơ sở có việc còn chậm.

- Công tác tham mưu đề xuất, xây dựng chính sách đặc thù đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi của các cấp, các địa phương còn hạn chế.

Phát huy thành tích đạt được năm 2019, để nhanh chóng khắc phục những tồn tại, Ban Dân tộc đã đề ra các nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện trong năm 2020 và những năm tiếp theo, trong đó tập trung một số việc trọng tâm:

- Tổ chức xét 03 thôn thuộc xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo hoàn thành Chương trình 135 theo quy định.

- Chỉ đạo kiểm tra, theo dõi công tác quản lý, vận hành các công trình cấp nước SHTT sau đầu tư tại các địa bàn được thụ hưởng; tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng công trình đối với cơ sở; Phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh biện pháp khắc phục những tồn tại về quản lý, sử dụng nước sinh hoạt tập trung sau giám sát của HĐND tỉnh.

- Thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg.

- Thực hiện Quyết định số 620/QĐ-UBND của UBND tỉnh phê duyệt Đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2020, trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện Kế hoạch số 9656/KH-UBND ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021” trên địa bàn tỉnh năm 2020.

- Tổ chức Đoàn Đại biểu người dân tộc thiểu số dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 do Trung ương tổ chức.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu với UBND tỉnh tổ chức Lễ Tuyên dương giáo viên; học sinh, sinh viên DTTS tiêu biểu xuất sắc năm học 2019-2020.

- Triển khai thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”.

- Tham mưu với UBND tỉnh tổ chức thực hiện Đề án tổng thể đầu tư phát triển toàn diện vùng dân tộc và miền núi theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội.

Tại Hội nghị Ban Dân tộc biểu dương, tặng Giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc cho các cá nhân là cán bộ làm công tác dân tộc cấp huyện, cấp xã có thành tích trong công tác dân tộc năm 2019.

Ông Hoàng Minh Ái-Trưởng  Ban Dân tộc tặng Giấy khen cho các cá nhân

                                                             Nguyễn Việt Cường

Các tin đã đưa ngày: