Hội nghị triển khai công tác dân tộc 6 tháng cuối năm 2019

05/07/2019

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc, sáng ngày 04/7/2019, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Hoàng Minh Ái-Trưởng Ban Dân tộc chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban, lãnh đạo các phòng, bộ phận thuộc Ban Dân tộc tỉnh; Phòng Dân tộc huyện Tam Đảo; lãnh đạo Văn phòng và cán bộ làm công tác dân tộc các huyện, thành phố: Lập Thạch, Sông Lô, Bình Xuyên, Phúc Yên.

Đồng chí Hoàng Minh Ái-Trưởng ban Dân tộc phát biểu khai mạc Hội nghị

Trong 6 tháng đầu Năm 2019, Ban Dân tộc đã tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện tốt các chương trình, chính sách đối với đồng bào DTTS và miền núi; các chương trình, chính sách đối với đồng bào DTTS và miền núi được triển khai kịp thời, đúng đối tượng; công tác phối hợp theo dõi, nắm tình hình vùng dân tộc và miền núi được quan tâm và thực hiện tốt; các chính sách dân tộc được các cấp, các địa phương phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện, như: Chương trình 135, 134; thực hiện các chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg; triển khai xây dựng Đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2018-2020;  chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng khó khăn theo Quyết định số 45/QĐ-TTg; công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai kịp thời có hiệu quả; chất lượng giáo dục, y tế ngày càng được nâng cao; văn hoá, thể thao, thông tin và truyền thông có bước phát triển mới, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và chất lượng cuộc sống cho đồng bào các dân tộc. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” tiếp tục phát triển sâu rộng, chất lượng hiệu quả được nâng lên; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân vùng đồng bào DTTS luôn được chú trọng; hoạt động của bộ phận làm công tác dân tộc ở huyện, thành phố có nhiều chuyển biến, các chương trình công tác có chất lượng, hiệu quả;

Toàn cảnh Hội nghị

Tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm 2019 việc triển khai thực hiện công tác dân tộc vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc:

- Công tác quản lý, khai thác, sử dụng công trình nước sinh hoạt tập trung sau đầu tư giao UBND cấp xã quản lý còn nhiều hạn chế, bất cập, các công trình đầu tư cụm nước sinh hoạt thuộc chương trình 134 sau bàn giao sử dụng chưa được bố trí vốn bảo trì hàng năm nên nhiều công trình xuống cấp, ngừng hoạt động.

- Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện chính sách dân tộc của một của một số cấp uỷ, chính quyền cơ sở có việc còn chậm.

- Về triển khai thực hiện ở cơ sở: Cơ quan làm công tác dân tộc ở cấp huyện không ổn định, số lượng biên chế ít, cán bộ làm công tác dân tộc hàng năm luôn thay đổi vị trí công tác, nên việc theo dõi, chỉ đạo và hướng dẫn về nghiệp vụ gặp khó khăn. Ở cấp xã chưa có cán bộ chuyên trách công tác dân tộc, chỉ phân công cán bộ kiêm nhiệm theo dõi, nên ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả thực hiện.

- Việc triển khai thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2017 của Chính phủ về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ở cơ sở gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Trong 6 tháng cuối năm 2019 cơ quan làm công tác dân tộc các cấp trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

-  Tiếp tục đôn đốc UBND huyện Tam Đảo triển khai thực hiện dự án phát triển sản xuất; Dự án phát triển cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 năm 2019; phối hợp với Ban Dân tộc triển khai thực hiện dự án nâng cao năng lực cộng đồng theo kế hoạch.

- Chỉ đạo kiểm tra, theo dõi công tác quản lý, vận hành các công trình cấp nước SHTT sau đầu tư tại các địa bàn được thụ hưởng; chỉ đạo công tác phối hợp thực hiện Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 4/5/2013 của Bộ Tài chính; tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng công trình đối với cơ sở. Bàn giao một số công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại xã Đạo Trù, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo theo kế hoạch.

- Thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín: Tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín; Tổ chức Hội nghị tổng kết chính sách đối với người có uy tín và biểu dương, khen thưởng người có uy tín tiêu biểu năm 2019; phối hợp với Báo Vĩnh Phúc, Bưu điện tỉnh theo dõi việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho người có uy tín theo quy định; xây dựng kế hoạch và tổ chức thăm, tặng quà cho người có uy tín Nhân dịp Tết Nguyên đán 2020.

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu với UBND tỉnh tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc lần III, năm 2019.

- Triển khai Đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2017 của Chính phủ về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

- Tham mưu triển khai tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo các nội dung của Kế hoạch thực hiện Quyết định 1163/QĐ-TTg thực hiện Đề án đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 tại 40 xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Triển khai thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh  năm 2019 theo kế hoạch.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ tuyên dương giáo viên, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu suất xăc năm học 2018-2019 và tổ chức đoàn giáo viên, học sinh DTTS tiêu biểu thăm quan tại Hà Nội theo kế hoạch.

- Theo dõi, giám sát việc thực hiện cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng khó khăn theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Nguyễn Việt Cường-Chánh Văn phòng

Các tin đã đưa ngày: