CƠ QUAN CÔNG TÁC DÂN TỘC-73 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

02/05/2019

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng. Ngay sau khi giành được độc lập, Cơ quan công tác dân tộc - với tổ chức tiền thân là Nha Dân tộc thiểu số (thành lập tại Nghị định số 359/NĐ ngày 09/9/1946 chiểu theo Sắc lệnh số 58-SL ngày 03/5/1946 của Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà) với chức năng, nhiệm vụ "Xem xét các vấn đề chính trị và hành chính thuộc về các dân tộc thiểu số trong nước và thắt chặt tình thân thiện giữa các dân tộc sống trên đất Việt Nam". Từ đó ngày 09/9 được lấy là ngày truyền thống của ngành dân tộc. Trải qua chặng đường 62 năm (từ 1946-2008), công tác dân tộc ngày càng được phát triển, để đáp ứng yêu cầu công tác dân tộc trong giai đoạn mới. Ngày 14/10/2008 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1491/QĐ-TTg lấy ngày 03/5 hàng năm (ngày 03/5/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 58-SL) là ngày “Truyền thống của cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc”. Đến nay, cơ quan công tác dân tộc đã đi qua chặng đường lịch sử 73 năm xây dựng và phát triển với nhiều tên gọi và tổ chức khác nhau, khi là cơ quan độc lập, khi được lồng vào Ban Dân tộc Trung ương của Đảng  trong cùng một bộ máy. Cơ quan công tác dân tộc không ngừng đổi mới, phát triển, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, đóng góp quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Từ sau ngày thống nhất đất nước đến nay, và đặc biệt là từ khi tái lập tỉnh Vĩnh Phúc (tháng 01/1997) đến nay, Đảng bộ và chính quyền các cấp tỉnh Vĩnh Phúc luôn quan tâm đến công tác dân tộc và chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tháng 8 năm 2004 Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập, sau gần 4 năm hoạt động quản lý nhà nước về Dân tộc và Tôn giáo. Thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 04/4/2008 UBND tỉnh có Quyết định số 1013/QĐ-UBND về việc đổi tên Ban Dân tộc và Tôn giáo thành Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc (ngày 25/4/2008 Bộ phận quản lý Nhà nước về Tôn giáo được bàn giao sang Sở Nội vụ), Ban Dân tộc và Tôn giáo được đổi tên thành Ban Dân tộc.

Trong những năm qua, mặc dù có biến động về cơ cấu tổ chức, nhưng từ khi thành lập đến nay được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự chỉ đạo điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Dân tộc, sự phối kết hợp các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, sự phấn đấu nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tình hình kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có nhiều chuyển biến quan trọng và đạt được nhiều kết quả. Các chương trình, chính sách được triển khai, đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số trong tỉnh: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; cơ cấu cây trồng vật nuôi chuyển dịch đúng hướng; sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản bước đầu phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng; các ngành dịch vụ phát triển đa dạng, có chuyển biến tích cực cả về quy mô, cơ cấu và chất lượng; số hộ nghèo giảm nhanh, đến cuối năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số của tỉnh là 4,48% (tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh cuối năm 2018 là 2,11%), nhiều hộ đã có tích luỹ và mở rộng phát triển sản xuất, phát triển kinh tế, du lịch dịch vụ; Các công trình cơ sở hạ tầng đầu tư đã phát huy hiệu quả, nhiều tuyến đường được mở mới đến thôn của các xã vùng miền núi, 100% số xã đã có đường ô tô đến trung tâm xã cả mùa khô, mùa mưa, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã được bê tông hoá; các công trình thuỷ lợi được xây dựng và khai thác mở rộng diện tích tưới, tiêu, phát triển sản xuất; văn hóa-xã hội có chuyển biến tiến bộ: Giáo dục và đào tạo có nhiều thành tựu về chất lượng, trường lớp học từ bậc mầm non đến trung học phổ thông được xây dựng kiên cố, 100% số xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở; công tác bảo vệ và  chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; đời sống vật chất của đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện và nâng cao; khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường; an ninh quốc phòng được giữ vững. Với những kết quả trên đã góp phần làm thay đổi diện mạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh, đến nay  tỉnh Vĩnh Phúc chỉ còn 03 thôn ĐBKK, thuộc xã Đạo Trù.

Những thành tựu đạt được trong những năm qua của đồng bào các dân tộc thiểu số có sự đóng góp tích cực của đội ngũ các thế hệ cán bộ làm công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh, vượt lên mọi khó khăn thách thức để vận động đồng bào thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; các thế hệ lãnh đạo và công chức, nhân viên Ban Dân tộc đã có nhiều cố gắng, không ngừng phấn đấu trong công tác để hoàn thành nhiệm vụ và đã được Nhà nước, Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh ghi nhận và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Từ năm 2004 đến nay Ban đã 03 lần được UBND tỉnh tặng “Cờ thi đua” (năm 2007, 2011, 2015), năm 2011 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, năm 2012 được Chính phủ tặng “Cờ thi đua xuất sắc” và đặc biệt năm 2013 được Nhà nước tặng Huân chương lao động ba. Nhiều phòng, bộ phận chuyên môn của Ban Dân tộc hằng năm cũng đã được tặng “Cờ thi đua” của UBND tỉnh. Nhiều tập thể, cá nhân đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt công tác dân tộc, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi cơ quan công tác dân tộc cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau: 

Một là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ vai trò, vị trí, tiềm năng, lợi thế của vùng dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, từ đó thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc theo nội dung Chiến lược công tác dân tộc trong tình hình mới; chủ động đấu tranh chống lại âm mưu diễn biến hoà bình, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, lôi kéo chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch.

Hai là: Tập trung các nguồn lực phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh có chính sách thu hút đầu tư vào vùng DTTS và miền núi, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho đồng bào DTTS; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa; quy hoạch, sắp xếp, ổn định dân cư gắn với đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và xây dựng nông thôn mới.

Ba là: Rà soát, đánh giá các chương trình, chính sách đối với đồng bào DTTS, tránh chồng chéo, dàn trải, kiến nghị với Ủy ban Dân tộc, Chính phủ loại bỏ những chính sách chồng chéo, kém hiệu quả; phân tích kỹ những biến động mới, những xuất hiện mới trong vùng đồng bào DTTS để làm cơ sở cho việc xây dựng chính sách; việc đầu tư phải thật sự phù hợp, thiết thực với điều kiện kinh tế - xã hội của vùng đồng bào DTTS.

Bốn là: Phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch phát triển toàn diện văn hoá dân tộc thiểu số; giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá, truyền thống tốt đẹp của đồng bào DTTS; bảo tồn tiếng nói, chữ viết, trang phục, phong tục, tập quán, tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh; xây dựng nếp sống văn minh, bài trừ mê tín, dị đoan, hủ tục lạc hậu trong vùng dân tộc thiểu số.

Năm là: Thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách dạy nghề và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020; Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, đặc biệt là các chính sách tạo việc làm và xuất khẩu lao động cho người lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sáu là: Đề cao và phát huy tốt vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong việc tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc; xây dựng, bổ sung quy ước, hương ước của xã, thôn, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tiến bộ, văn minh phù hợp với điệu kiện của từng địa phương, cơ sở.

Trong không khí vui tươi chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019); chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (3/5/1946-3/5/2019); cán bộ, công chức làm công tác dân tộc trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban Dân tộc; sự phối kết hợp của các cấp, các ngành trong tỉnh; sự ủng hộ nhiệt tình của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Cơ quan làm công tác Dân tộc của tỉnh quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Vĩnh Phúc trở thành Thành phố công nghiệp vào những năm 20 của thế kỷ XXI, thực hiện lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm và làm việc với cán bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ngày 02/3/1963“… Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất miền Bắc nước ta…”

Hoàng Minh Ái - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày: