Khối thi đua Văn hóa – xã hội: Triển khai nhiệm vụ công tác và ký giao ước thi đua năm 2019

02/04/2019

Chiều 1/4, tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác và ký giao ước thi đua năm 2019 với chủ đề: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019”.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Dân tộc, Đài PTTH tỉnh và Vườn quốc gia Tam Đảo. Ông Phạm Quang Tuệ: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đơn vị Trưởng khối thi đua Văn hóa-Xã hội năm 2019 chủ trì Hội nghị.

http://www.vinhphuc.gov.vn/ct/IMG_CTV/PublishingImages/2019/04/Duyen/14thidua.jpg

Đại diện các đơn vị ký giao ước thi đua

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua giữa các đơn vị trong Khối với mục tiêu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Các đơn vị đã tiến hành thảo luận và thông qua quy chế, kế hoạch hoạt động Khối thi đua Văn hóa - Xã hội; các nội dung, phong trào thi đua và  ký giao ước thi đua năm 2019 với các nội dung:

- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn năm 2019 theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

- Tiếp tục đẩy mạnh quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”; Chương trình hành động của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước của từng sở, ngành, đơn vị; tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cơ quan quản lý cấp trên ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách đối với lĩnh vực thuộc ngành, đơn vị quản lý; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, giải quyết khó khăn, vướng mắc của tổ chức và công dân thuộc thẩm quyền của sở, ngành, đơn vị theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện có hiệu quả lĩnh vực phụ trách đối với các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, các chương trình kinh tế, xã hội trọng điểm của tỉnh có liên quan đến công tác của ngành, đơn vị.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch, rút ngắn tối đa thời gian cho doanh nghiệp, tổ chức, công dân trong giải quyết các thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của cơ quan.

- Không ngừng đẩy mạnh, nâng cao chất lượng xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; thực hiện tốt Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 18/10/2012 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở; Quyết định 52/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh quy định cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở và Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện ký cam kết giao ước thi đua trong nội bộ cơ quan, đơn vị, tạo phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng trong ngành, cơ quan, đơn vị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Việt Cường

Các tin đã đưa ngày: