Tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác dân tộc

10/11/2017

Thực hiện Quyết định số 359/QĐ-CT ngày 25/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; Kế hoạch số 119/KH-BDT ngày 12/5/2017 của Ban Dân tộc về Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân tộc năm 2017. Quyết định số 117/QĐ-SNV ngày 20/3/2017 của Sở Nội vụ về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân tộc năm 2017, Ban Dân tộc phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc thuộc Học viện Dân tộc chuẩn bị các nội dung chuyên đề để tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở năm 2017. Được sự đồng ý của UBND tỉnh, sự nhất trí của Sở Nội vụ, sáng ngày 10/11/2017, Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân tộc được khai mạc.

Dự Lớp bồi dưỡng có đồng chí Hoàng Minh Ái-Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Đại biểu một số Sở, Ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo Ban Dân tộc; công chức, nhân viên làm công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở; chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đ/c Trần Phú Phương-Phó Trưởng Ban Dân tộc phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Với mục đích là bồi dưỡng, trang bị, nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực quản lý, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ công tác dân tộc cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở. Tiếp tục triển khai quán triệt sâu sắc và toàn diện hơn nữa những chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc đến các cán bộ, công chức, nhân viên làm công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh; đồng thời giúp cho các học viên nắm đầy đủ các chương trình, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, và đặc biệt là nội dung cơ bản của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc; Chiến lược công tác dân tộc và Chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 10/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc; Quyết định số 456/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành kế hoạch nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác dân tộc; Kế hoạch số 3303/KH-UBND ngày 02/6/2015 của UBND tỉnh về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Lớp bồi dưỡng được Tiến sỹ Hoàng Hữu Bình-Nguyên Quyền Hiệu trưởng Trường cán bộ Dân tộc (nay là Học viện dân tộc) trực tiếp truyền đạt một số nội dung về công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

Tiến sỹ: Hoàng Hữu Bình-Nguyên Quyền Hiệu trưởng Trường cán bộ dân tộc truyền đạt nội dung cho học viên

Việt Cường-Phòng TT&ĐB

Các tin đã đưa ngày: