Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị công chức, nhân viên năm 2021

14/01/2022

Căn cứ Quy định tại Điều 5, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp; thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Ban Dân tộc, Ngày 14/01/2022, Thủ trưởng cơ quan chủ trì phối hợp với Công đoàn Ban Dân tộc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, nhân viên năm 2021.  Ông Trần Phú Phương-Phó Trưởng ban phụ trách Ban Dân tộc; ông Nguyễn Quang Trung-Phó Trưởng ban, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Ban Dân tộc đồng chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị có toàn thể công chức, nhân viên cơ quan Ban Dân tộc.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị tiến hành Kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, nhân viên năm 2021, những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2021; thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2022; BCH Công đoàn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan, đơn vị báo cáo công tác;

Năm 2021 số biên chế của Ban được giao là: 18 người (Công chức: 14 người, HĐ 68: 04 người).  Hiện tại có mặt 17 người, trong đó: Công chức 13 người; Hợp đồng 68: 04 người; cán bộ, công chức được bố trí như sau: Lãnh đạo Ban: 03 người; Phòng Chính sách Dân tộc: 04 người;  Thanh tra: 02 người; Văn phòng: 08 người (trong đó có 04 công chức, 04 HĐ 68). Trình độ học vấn: Thạc sỹ: 04/13đ/c=31%;  Đại học: 09/13đ/c = 69%; Trình độ QLNN: Chuyên viên chính: 10/13đ/c = 77%; Chuyên viên: 03/13 đ/c = 23%; Lý luận chính trị: Cao cấp: 8/13 đ/c = 62%; Trung cấp:       05/13đ/c =  38%.

Năm 2021, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức do tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh tế xã hội, xong Tập thể lãnh đạo, công chức, nhân viên Ban Dân tộc đã phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2021; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đảm bảo Kế hoạch công tác quản lý nhà nước về công tác Dân tộc trên địa bàn tỉnh đề ra, tham mưu với Tỉnh Ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt chương trình chính sách đối với đồng bào DTTS và miền núi; Công tác xây dựng, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế được thực hiện có hiệu quả; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu công tác; thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Thủ trưởng cơ quan đã bám sát các quy định của Nhà nước và Quy chế của cơ quan để điều hành công việc, phát huy dân chủ để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, 6 tháng, 1 năm, nhằm phát huy trí tuệ của tập thể, hoàn thành nhiệm vụ được giao; Việc khen thưởng, nâng lương được thực hiện theo đúng hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Việc tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, đề bạt thực hiện đúng quy trình và quy định của UBND tỉnh, của Sở Nội vụ hướng dẫn, đảm bảo công khai, dân chủ. Tổ chức công đoàn trong cơ quan thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế hoạt động của cơ quan và các quy định khác trong hoạt động của cơ quan.

Thủ trưởng cơ quan lắng nghe ý kiến đóng góp, phê bình của cán bộ, công chức, nhân viên; giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, công chức, nhân viên; bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan;

BCH Công đoàn đã phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan với tổ chức công đoàn;

Hội nghị Tổ chức khen thưởng cá nhân, tập thể của cơ quan Ban Dân tộc có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021. Năm 2021, Phòng Chính sách Dân tộc được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, 01 cá nhân (đ/c Trần Thành) được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Thừu Ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Ông Trần Phú Phương-Phó Trưởng ban phụ trách Ban Dân tộc trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho tập thể Phòng Chính sách Dân tộc

 

Thừu Ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Ông Nguyễn Quang Trung-Phó Trưởng Ban Dân tộc trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho ông Trần Thành-Phó Chánh Văn phòng Ban Dân tộc

Nguyễn Việt Cường-BDT

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: