Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

07/01/2022

Thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/ĐUK ngày 25/11/2021 của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh về việc Hướng dẫn tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, ngày 07/01/2022, Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Trần Phú Phương-Phó Bí thư phụ trách Chi bộ chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị có toàn thể đảng viên Chi bộ.

Đ/c: Trần Phú Phương- Phó Bí thư chi bộ, phụ trách Chi bộ Ban Dân tộc chủ trì hội nghị

Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác xây dựng đảng năm 2021. Năm 2021, mặc dù tình hình kinh tế xã hội gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Xong BCH Chi bộ, tập thể lãnh đạo Ban đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo kế hoạch, tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, chính sách, dự án đối với đồng bào DTTS và miền núi; xây dựng kế hoạch ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19, điều chỉnh một số nội dung chương trình, cắt giảm những nội dung, chương trình chưa thực sự cần thiết, cấp bách để dành nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch, đồng thời thực hiện mục tiêu vừa đảm bảo cho công tác phòng chống dịch bệnh, vừa hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được chú trọng; từng bước đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng và nghiên cứu, quán triệt, triển khai học tập các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không có đảng viên vi phạm kỷ luật. Chi bộ thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới nội dung trong các kỳ sinh hoạt, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng việc phát huy vai trò của từng đồng chí cấp ủy, từng đảng viên nên tinh thần đoàn kết được giữ vững. Trách nhiệm của đảng viên được nâng lên; Vai trò và tính gương mẫu của đảng viên trong công tác chuyên môn được nâng cao.

Năm 2021, Chi bộ đã lãnh đạo cơ quan và các tổ chức đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021. Kết quả phân loại Đảng viên năm 2021, Chi bộ có 03/15 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 12/15 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ đề nghị được Đảng ủy Khối xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022:

- Tăng cường quán triệt đầy đủ các chỉ thị , nghị quyết của Đảng, chính sách phát luật của Nhà nước đến với cán bộ đảng viên và nhân dân trong vùng đồng  bào dân tộc thiểu số. Tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước.

- Tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND  ban hành các cơ chế, chính sách triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

- Tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg.

- Tập trung tuyên truyển, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng  các cấp và Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIII nhiệm kỳ 2021-2025 của Đảng. Quán triệt, triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến 100% đảng viên, cán bộ, công chức trong cơ quan. Tiếp tục giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đảng viên, gắn với Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp để xây dựng Chi bộ Ban Dân tộc trong sạch vững mạnh năm 2022, gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII);

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo chuyên đề; sau kết luận kiểm tra, giám sát đảng viên kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở cơ quan; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị tặng Giấy khen cho 03 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021.

Đ/c: Trần Phú Phương- Phó Bí thư chi bộ, phụ trách Chi bộ Ban Dân tộc tăng Giấy khen cho Các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

 

Nguyễn Việt Cường- Chi bộ Ban Dân tộc

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: