Ban Dân tộc tổ chức kiểm tra kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức năm 2021

03/12/2021

Thực hiện Công văn số 6876/UBND-TH1 ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021; Kế hoạch số 45/KH-BDT ngày 25/11/2021 của Ban Dân tộc về tổ chức kiểm tra kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức năm 2021;

Sáng ngày 03/12, Ban Dân tộc tổ chức kiểm tra kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc Ban Dân tộc. Tham dự kỳ kiểm tra năm 2021 có 10/13 công chức, lãnh đạo các phòng, bô phận thuộc Ban Dân tộc (trừ các đồng chí lãnh đạo Ban).

Ông Hoàng Anh-Phó Trưởng Ban Dân tộc phát biểu tại kỳ kiểm tra năm 2021

Kỳ kiểm tra nhằm đánh giá kiến thức theo tiêu chuẩn ngạch công chức; kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước; kiến thức quản lý chuyên ngành, chuyên môn nghiệp vụ về công tác dân tộc đối với cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Dân tộc. Qua đánh giá xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ công tác dân tộc cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc, góp phần xây dựng đội ngũ công chức có chuyên môn, nghiệp vụ, đủ năng lực xây dựng nền hành chính tiên tiến, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Đồng thời lấy kết quả kiểm tra kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại công chức năm 2021.

 

Công chức tham gia kỳ kiểm tra kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ năm 2021

Nguyễn Việt Cường- Ban Dân tộc

Các tin đã đưa ngày: