Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh 05 năm (2015-2020)

09/08/2021

Thực hiện Kế hoạch số 14-KH/ĐUK ngày 22/7/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổng kết công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh 05 năm (2015-2020), Sáng ngày 09/8/2021, Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh (TSVM) 05 năm (2015-2020). Đồng chí Trần Phú Phương-Phó Bí thư phụ trách Chi bộ chủ trì hội nghị, tham dự Hội nghị có toàn thể đảng viên Chi bộ.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 05 năm qua Chi bộ, BCH Chi bộ đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, tập trung chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng đảng viên, phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ, kế hoạch công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh; công tác lãnh đạo, chỉ đạo được quan tâm, triển khai kịp thời; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng có những chuyển biến tích cực; công tác phát triển đảng viên được nâng cao về chất lượng; BCH Chi bộ thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới nội dung trong các kỳ sinh hoạt, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng việc phát huy vai trò của từng đồng chí đảng viên, tinh thần đoàn kết được giữ vững.

Ban tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc, cụ thể hóa bằng cơ chế, chính sách, ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ tín dụng… qua đó đã thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số ngày càng phát triển, quốc phòng - an ninh được củng cố; bản sắc văn hoá được duy trì và phát huy; hệ thống chính trị ngày càng củng cố và phát triển về chất lượng; khối đại đoàn kết giữa các dân tộc luôn được tăng cường, đồng bào dân tộc thiểu số tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước

Xác định xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng, hàng năm Chi bộ đã triển khai đăng ký thực hiện các tiêu chí nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức đảng, chỉ đạo, thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra, qua đó trong giai đoạn 2015-2020, Chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ; hàng năm nhiều đảng viên được biểu dương tại chi bộ và mỗi năm tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đều đạt 15-20% (từ 02-03 đảng viên), hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80-85%, Chi bộ không có đảng viên yếu kém; trong 05 năm qua đã kết nạp được 03 đảng viên;

Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của Ban theo Đề án 01 của Tỉnh ủy. Kết quả đến nay Ban đã giảm từ 05 phòng, bộ phận xuống còn 03 phòng, bộ phận; đến hết năm 2020, Ban đã giảm 03 biên chế =16,5% vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch giảm 10%);

Trong 05 năm triển khai thực hiện xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, BCH Chi bộ đã lãnh đạo chi bộ hoàn thành và vượt các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Hội nghị đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh trong thời gian tới:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, đó là “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, không ngừng phát triển văn hoá-nền tảng tinh thần của xã hội”, tập trung xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh với mục tiêu: Đảng viên, cán bộ, công chức, nhân viên Ban Dân tộc tiếp tục nêu cao tính chủ động, sáng tạo, vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên xây dựng khối đại đoàn kết trong Chi bộ, phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc;  xây dựng Chi bộ, cơ quan và các đoàn thể trong sạch vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chủ trương, chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác Dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH18 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

3. Bám sát định hướng công tác tư tưởng, triển khai kịp thời việc nghiên cứu, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tiếp tục tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thường xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ bằng việc đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ sát với nhiệm vụ của cơ quan; tăng cường sinh hoạt chuyên đề, phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

4. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, tăng cường kiểm tra, giám sát những vấn đề bức xúc, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và những nhiệm vụ do Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong chi bộ.

5. Chỉ đạo tổ chức Công đoàn cơ quan hoạt động theo đúng quy định của điều lệ, tích cực tham gia các hoạt động của ngành dọc triển khai, tuyên truyền, vận động, giúp đỡ, quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của  đoàn viên; phát động các phong trào thi đua, nhằm phát huy lòng nhiệt tình, sức sáng tạo của cán bộ, công chức; xây dựng môi trường làm việc Xanh-Sạch-Đẹp, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan đoàn kết thống nhất.

6. Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Chi bộ, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan trong chỉ đạo, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại đại hội các cấp đã đề ra.

Tại hội nghị Chi bộ tặng Giấy khen cho 03 đảng viên có thành tích trong công tác xây dựng Chi  trong sạch, vững mạnh 05 năm (2015-2020)

Đồng chí Trần Phú Phương-Phó Bí thư phụ trách Chi bộ trao tặng Giấy khen của Chi bộ cho các đảng viên

Nguyễn Việt Cường- Chi bộ Ban Dân tộc

Các tin đã đưa ngày: