Khối thi đua Văn hóa – xã hội: Triển khai nhiệm vụ công tác và ký giao ước thi đua năm 2021

01/04/2021

Chiều 1/4, tại Ban Dân tộc, Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác và ký giao ước thi đua năm 2021 với chủ đề hành động: “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021”.

Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Dân tộc, Đài PTTH tỉnh và Vườn quốc gia Tam Đảo. Ông Hoàng Minh Ái: Trưởng Ban Dân tộc, đơn vị Trưởng khối thi đua Văn hóa-Xã hội năm 2021 chủ trì Hội nghị.

Ô.Hoàng Minh Ái: Trưởng Ban Dân tộc, Trưởng khối thi đua VHXH  năm 2021 chủ trì Hội nghị

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua giữa các đơn vị trong Khối với mục tiêu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2026, Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Các đơn vị đã tiến hành thảo luận và thông qua Quy chế, kế hoạch hoạt động Khối thi đua Văn hóa - Xã hội; các nội dung, phong trào thi đua và  ký giao ước thi đua năm 2021với các nội dung:

- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn năm 2021 theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

- Phấn đấu 100%  đơn vị  thành viên trong Khối tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị; Xây dựng Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua và thực hiện đăng ký thi đua năm 2021. Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ đẩy mạnh công tác thi đua phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành được Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh và cơ quan quản lý cấp trên giao.

- Tiếp tục đẩy mạnh quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”; Chương trình hành động của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước của từng sở, ngành, đơn vị; tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cơ quan quản lý cấp trên ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách đối với lĩnh vực thuộc ngành, đơn vị quản lý; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, giải quyết khó khăn, vướng mắc của tổ chức và công dân thuộc thẩm quyền của sở, ngành, đơn vị theo đúng quy định của pháp luật.

- 100% đơn vị trong Khối tổ chức tốt việc chăm lo đời sống cho cán bộ CCVC-LĐ; Có cơ chế động viên, khích lệ đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu và xử lý nghiêm đối với đơn vị, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.

- Thực hiện có hiệu quả lĩnh vực phụ trách đối với các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh có liên quan đến công tác của ngành, đơn vị.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, rút ngắn tối đa thời gian cho doanh nghiệp, tổ chức, công dân trong giải quyết các thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của cơ quan.

-  Không ngừng đẩy mạnh và nâng cao chất lượng xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, thực hiện tốt phong trào nông thôn mới. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực ngành. Thực hiện phòng chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện tốt quy chế dân chủ. Phấn đấu 100% đơn vị xây dựng Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên đạt tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ trở lên; cơ quan đạt tiêu chuẩn “Cơ quan Văn hóa”.

-  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới. 100% các phòng, đơn vị thuộc các đơn vị thành viên trong Khối phấn đấu đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên. 100% cán bộ CCVC - người lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trở lên.

Việt Cường-Ban Dân tộc

Các tin đã đưa ngày: