Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2020 Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

08/01/2021

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Chi bộ Ban Dân tộc, Ngày 08/01/2021, BCH Chi bộ đã tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng  năm 2020.  Đ/c Trần Phú Phương-Phó Bí thư Phụ trách Chi bộ Ban Dân tộc chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Hiện nay Chi bộ Ban Dân tộc có tổng số 16 Đảng viên (trong đó có 08 nam, 08 nữ); BCH Chi bộ có 02 đồng chí, gồm Phó Bí thư và 01 Ủy viên BCH; 100% Đảng viên có trình độ Đại học; về lý luận chính trị: 08 đồng chí có trình độ LLCT Cao cấp , 06 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận; về QLNN: 01 đồng chí có trình độ QLNN chương trình chuyên viên cao cấp; 11 đồng chí có trình độ QLNN chương trình chuyên viên chính, 03 đồng chí có trình độ QLNN Chương trình chuyên viên. Do vậy thuận lợi trong công tác của Chi bộ, nhất là việc triển khai thực hiện các chủ chương, Nghị quyết, nhiệm vụ của Chi bộ và cơ quan.

Năm 2020, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh tế xã hội, xong Chi bộ Ban Dân tộc đã phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác của Chi bộ, cơ quan; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đảm bảo Kế hoạch công tác quản lý nhà nước về công tác Dân tộc trên địa bàn tỉnh đề ra, tham mưu với Tỉnh Ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt chương trình chính sách đối với đồng bào DTTS và miền núi; Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được trú trọng; từng bước đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng và nghiên cứu, quán triệt, triển khai học tập các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không có đảng viên vi phạm kỷ luật; Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới nội dung trong các kỳ sinh hoạt, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng việc phát huy vai trò của từng đồng chí cấp ủy, từng đảng viên nên tinh thần đoàn kết được giữ vững. Trách nhiệm của đảng viên được nâng lên; Vai trò và tính gương mẫu của đảng viên trong công tác chuyên môn được nâng cao.

Năm 2020, Chi bộ Ban Dân tộc đề nghị Đảng ủy khối xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 03/17 đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 14/17 đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hội nghị biểu dương, khen thưởng 03 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Đ/c Trần Phú Phương-Phó Bí thư Chi bộ tặng Giấy khen của Chi bộ cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Chi bộ đề ra nhiệm vụ giải pháp thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng năm 2021, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo:

- Tăng cường quán triệt đầy đủ các chỉ thị , nghị quyết của Đảng, chính sách phát luật của Nhà nước đến với cán bộ đảng viên và nhân dân trong vùng đồng  bào dân tộc thiểu số. Tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt là tuyên truyền, quán triệt về  Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

- Tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND  ban hành Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quóc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội.

-  Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW; thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của BCH Trung ương; Quy định số 05-QĐ/TU ngày 20/11/2017 của BTV Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp để xây dựng Chi bộ Ban Dân tộc trong sạch vững mạnh năm 2021, gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII);

- Chi bộ, cải tiến và nâng cao hơn nữa chất lượng họp chi bộ theo hướng dẫn số12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Nghị quyết số 02/NQ-ĐUK ngày 09/11/2016 và Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 22/02/2018 của BCH Đảng bộ khối.

Nguyễn Việt Cường

Các tin đã đưa ngày: