Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành quản lý nhà nước về công tác dân tộc lần thứ II, năm 2020

15/09/2020

Thực hiện Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh về Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, Ngày 15/9/2020, Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành quản lý Nhà nước về công tác dân tộc làn thứ II, năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Vũ Chí Giang-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Hoàng Minh Ái-Trưởng Ban Dân tộc; tham dự Hội nghị có các đ/c lãnh đạo Ban Dân tộc, lãnh đạo, cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Ban Dân tộc tỉnh; các cán bộ làm công tác dân tộc cấp huyện, cán bộ làm công tác dân tộc 14 xã có đông đồng bào DTTS sinh sống; các gương điển hình tiên tiến, các đại biểu là người có uy tín trong đồng bào DTST trên đại bàn tỉnh.

Ông Vũ Chí Giang-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội nghị

Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 đã khẳng định: Công tác thi đua, khen thưởng có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần thúc đẩy các phong trào cách mạng, viết nên những trang sử hào hùng của Đảng ta, dân tộc ta. Thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, trong 05 năm qua, từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ IV đến nay; ngành quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc và các tầng lớp nhân dân trong vùng DTTS trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi với nhiều phong trào có sức lan tỏa cả về bề rộng và chiều sâu, nội dung bám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị và những mục tiêu kinh tế - xã hội trọng tâm gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời nêu cao ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực: lao động sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc.

Trong 5 năm qua, Ban Dân tộc đã tham mưu với UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt các chương trình, chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, như: Chương trình 135; Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn ĐBKK theo Quyết định số 755/QĐ-TTg; Chính sách đặc thù phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg; Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg; Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS; các Chính sách về y tế, giáo dục, đào tạo … Thông qua các chương trình, chính sách nêu trên đã góp phần xóa đói, giảm nghèo và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi và đã đạt được một số kết quả quan trọng như: Cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển dịch theo hướng sản xuất nông nghiệp kết hợp với phát triển du lịch, dịch vụ và sản xuất hàng hoá nhỏ; năng xuất, chất lượng sản phẩm tăng, lương thực bình quân đầu người được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc và miền núi giảm nhanh. Năm 2016 số hộ nghèo của tỉnh là 11.901 hộ, chiếm 3,93%, đến cuối năm 2018, số hộ nghèo của tỉnh là 6.921 hộ, chiếm 2,11% (giảm 1,82% so với 2016), trong đó hộ dân tộc thiểu số là 630 hộ, chiếm 6,3% (tỷ lệ hộ nghèo của 40 xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi cuối 2018 là 5,7%). Hiện nay 100% (40/40 xã) số xã vùng DTTS được công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới... Có được kết quả nêu trên, một phần do Ban Dân tộc đã triển khai và phát động nhiều phong trào thi đua trong toàn ngành, góp phần tạo khí thế và động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được tỉnh cụ thể hóa triển khai có hiệu quả, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng tham gia góp công, góp sức, hiến đất.., qua đó xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng khang trang hơn; đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt; văn hóa xã hội và môi trường nông thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi có nhiều tiến bộ. Kết quả đến nay 40/40 xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh đã đạt chuẩn nông thôn mới và Vĩnh Phúc được Trung ương đánh giá, ghi nhận là một trong những Tỉnh đi đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới.

Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiên tiến. Dù ở lĩnh vực nào, mỗi tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến cũng thể hiện tinh thần phấn đấu, với ý chí cách mạng tiến công, tinh thần tự chủ, năng động, sáng tạo. Có thể khẳng định rằng, trong 05 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh nói chung và của Ngành quản lý nhà nước về công tác dân tộc nói riêng đã đạt được những kết quả, đặc biệt đã tạo được những phong trào thi đua sâu rộng, với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, CCVC, người lao động và nhân dân trong vùng DTTS và miền núi, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS của tỉnh, tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Ông Vũ Chí Giang-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà tập thể, các bộ, công chức làm công tác dân tộc đã đạt được trong 05 năm qua, đặc biệt chúc mừng và biểu dương 03 tập thể và 14 cá nhân điển hình, tiên tiến, tiêu biểu đại diện cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở và trên 55 nghìn đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong 5 năm tới (2020-2025), thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII sắp tới, Ban Dân tộc cần tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước gắn với biểu dương, khen thưởng kịp thời, quan tâm bồi dưỡng, phát hiện, động viên các điển hình nhân tố mới; tiếp tục thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua" và càng khó khăn thì càng phải thi đua. Phát động sâu rộng hơn nữa các phong trào thi đua thiết thực gắn với thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đặc biệt tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo tinh thần Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội, góp phần xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại như lời của lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm và làm việc với cán bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ngày 02/3/1963“… Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất miền Bắc nước ta…”

Tại Hội nghị, Ban Dân tộc đã biểu dương, khen thưởng 03 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Ông Hoàng Minh Ái-Trưởng Ban Dân tộc tặng Giấy khen cho 03 tập thể

Ông Trần Phú Phương-Phó Trưởng Ban Dân tộc tặng Giấy khen cho các cá nhân là đại biểu người có uy tín có thành tích trong phong trào thi đua Giai đoạn 2015-2020

Ông Hoàng Anh-Phó Trưởng Ban Dân tộc tặng Giấy khen cho các cá nhân  có thành tích trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020

Nguyễn Việt Cường- Ban Dân tộc

Các tin đã đưa ngày: