Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ Ban Dân tộc

06/05/2020

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: "Công việc của Đảng và Nhà nước ngày càng nhiều. Muốn hoàn thành tốt mọi việc, thì toàn thể đảng viên và cán bộ phải chấp hành nghiêm chỉnh đường lối và chính sách của Đảng. Và muốn như vậy, thì các cấp ủy Đảng phải tăng cường công tác kiểm tra. Vì kiểm tra có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng viên và cán bộ làm trọn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước, làm gương mẫu tốt cho nhân dân. Do đó mà góp phần vào việc củng cố đảng vể tư tưởng, về tổ chức". Trên cơ sở đó, chúng ta nhận thức được tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, không ngừng chăm lo xây dựng, rèn luyện Đảng ta thành một đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu cho trí tuệ, đạo đức, lương tâm và danh dự của dân tộc, xứng đáng là người lãnh đạo, người đồng chí trung thành của nhân dân.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, Nhiệm kỳ 2015-2020 công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ Ban Dân tộc đã được cấp uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; nhận thức của toàn bộ đảng viên Chi bộ Ban Dân tộc về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đã có chuyển biến tích cực và sâu sắc. Cấp uỷ đã nghiêm túc, kịp thời quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; Chi bộ đã xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm và chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát việc chấp hành  Cương lĩnh chính trị,  Điều lệ Đảng, việc cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Đảng viên, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc tham mưu, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, việc quản lý, sử dụng tài sản công, việc thực hiện nhiệm vụ tài chính Đảng…Công tác kiểm tra, giám sát gắn với thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan; việc thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, quan liêu, tiêu cực.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng là công tác hết sức quan trọng và nặng nề nhất là trong bối cảnh hiện nay, việc tập trung đấu tranh, ngăn chặn những yếu kém, tiêu cực trong Đảng, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức. Qua thực tế về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tại Chi bộ ban Dân tộc cần tập trung những nội dung sau:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cấp uỷ, cán bộ, đảng viên trong công tác kiểm tra, giám sát; thấy rõ quyết tâm chính trị của Đảng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Làm tốt công tác kiểm tra đảng để Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo cơ quan trong giai đoạn cách mạng mới; góp phần tạo môi trường công tác của cơ quan minh bạch, lành mạnh để phát triển; củng cố niềm tin, sự ủng hộ của đảng viên, công chức, nhân viên và người lao động đối với Đảng.

Cấp uỷ, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo chức năng, nhiệm vụ. Coi trọng việc nắm tình hình hoạt động của Chi bộ, đảng viên để sớm phát hiện, ngăn ngừa, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, nhất là các dấu hiệu vi phạm khi còn manh nha, để vi phạm không trầm trọng hơn.

Phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cán bộ làm công tác kiểm tra phải luôn giữ vững bản lĩnh, có dũng khí đấu tranh, phải liêm, chính, chí công, vô tư đấu tranh với sai phạm, tiêu cực trong cơ quan, Chi bộ; phải không ngừng nâng cao trình độ, kiến thức, nhất là trong bối cảnh khoa học-công nghệ phát triển như hiện nay; nắm vững và thực hiện đúng các nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn phấn đấu, rèn luyện tác phong công tác, không kiêu ngạo, say sưa với thành tích, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, tâm huyết, kiên quyết và trách nhiệm cao trong nghề nghiệp; phải thực sự gương mẫu trong cuộc sống và công tác.

Nguyễn Thị Hồng Soa-Tổ đảng Thanh tra Ban

Các tin đã đưa ngày: