Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ Ban Dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cơ quan

06/05/2020

Chi bộ là nhân tố chính trị lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác của đơn vị, nâng cao sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Xác định rõ vai trò quan trọng của tổ chức đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trong những năm qua, Chi bộ Ban Dân tộc luôn bám sát Nghị quyết của Tỉnh uỷ, của Đảng uỷ khối các cơ quan Tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cơ quan và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thời gian qua.

Vai trò của Chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cơ quan được thể hiện ở các nội dung sau:

         Thứ nhất, Chi bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, công tác công tác chuyên môn của Cơ quan theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và theo đúng chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh quy định, nhằm phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

        Thứ hai, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng giám sát mọi hoạt động của đơn vị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

        Thứ ba, lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở Cơ quan, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng; thực hiện nghiêm túc việc công khai minh bạch trong quản lý hành chính nhà nước, trong ngăn ngừa và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí,… 

      Thứ tư, lãnh đạo thực hiện công tác đảng, gắn với nhiệm vụ chuyên môn là tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai, thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chương trình, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần chủ động, có sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và mỗi đồng chí đảng viên trong chi bộ phải nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, góp phần thực hiện tốt các Nghị quyết của Chi bộ đã đề ra.

Để phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cơ quan, xây dựng Chi bộ đoàn kết, thống nhất, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới, Chi bộ cần tiếp tục thực hiện tốt những nội dung sau:

          Một là, tiếp tục đổi mới phong cách và lề lối làm việc của lãnh đạo và đảng viên. Phát huy vai trò, trách nhiệm của BCH chi bộ, của từng đảng viên. Thực hiện tốt chế độ lãnh đạo tập thể đi đôi với phát huy trách nhiệm của người đứng đầu. Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; đổi mới phương thức lãnh đạo của Chi bộ. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cơ quan.

          Hai là, đổi mới cách thức ra nghị quyết; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết. Nâng cao chất lượng việc tổ chức thực hiện nghị quyết và kiểm tra việc tổ chức thực hiện nghị quyết.

          Ba là, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp uỷ đảng, xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị trong Cơ quan, giải quyết kịp thời, dứt điểm những kiến nghị, đề xuất của cán bộ, công chức, đảng viên.

          Bốn là, xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Chi bộ, cơ quan, sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động trên cơ sở đường lối đúng đắn và các nguyên tắc tổ chức của Đảng. Phát huy dân chủ và đề cao kỷ luật, thực hành tự phê bình và phê bình nghiêm túc, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chống thái độ bàng quan, vô trách nhiệm, quan liêu. Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; quy chế phối hợp giữa Cấp ủy và Lãnh đạo Ban.

          Năm là, phải thường xuyên cập nhật cách làm hay của các tổ chức cơ sở đảng ở đơn vị khác, học hỏi kinh nghiệm từ cấp ủy cấp trên; phải có tinh thần cầu thị, không che giấu  nhược điểm, mạnh dạn học hỏi để nâng cao kiến thức và trình độ, nghiệp vụ công tác đảng, vận dụng đúng đắn và sáng tạo đường lối, quan điểm của Đảng.

        Sáu là, thực hiện đúng về nguyên tắc, mềm dẻo và khéo léo về cách thức triển khai, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và nhiệm vụ được cấp ủy cấp trên giao. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá 12 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương,…

Nguyễn Thế Dương-Tổ đảng Phòng Chính sách

Các tin đã đưa ngày: