Kết quả công tác xây dựng Đảng của Chi bộ Ban Dân tộc trong nhiệm kỳ 2015-2020

05/05/2020

Chi bộ Ban Dân tộc nhiệm kỳ 2015 - 2020 thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình địa phương có nhiều thuận lợi, song cũng có khó khăn, như: Tình hình kinh tế, chính trị thế giới và khu vực diễn biến phức tạp; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh ngày càng khốc liệt, khó lường; vấn đề biển đông, vấn đề an ninh mạng và thông tin xấu, độc luôn tiềm ẩn phức tạp. Song được sự quan tâm lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh sự lãnh đạo, hướng dẫn thường xuyên của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, cùng với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, đảng viên thuộc Chi bộ, công tác xây dựng Đảng ở Chi bộ Ban Dân tộc trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên các mặt công tác:

 Công tác chính trị tư tưởng, công tác dân vận

- Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ đã triển khai tuyên truyền, quán triện, học tập và tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách phát luật của Nhà nước đến toàn thể đảng viên, công chức, nhân viên cơ quan thông qua các buổi học tập chuyên đề do cấp trên tổ chức, các buổi sinh hoạt chi bộ, giao ban. Trong đó tập trung tuyên truyền, giáo dục theo chủ đề, gắn với các sự kiện, các ngày lễ lớn của dân tộc, của ngành, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  tới cán bộ, đảng viên trong chi bộ; hàng năm sau khi học tập các Nghị quyết chuyên đề, chi bộ tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên, công chức đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên về tư tưởng Hồ Chí Minh, vì vậy 100% đảng viên giữ vững phẩm chất chính trị, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ.

- Việc thực hiện quy chế dân chủ được quan tâm, hầu hết các hoạt động trong cơ quan, đơn vị đảm bảo công khai, dân chủ, hội nghị cán bộ, công chức, nhân viên hàng năm được duy trì; thực hiện công khai, minh bạch trong công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng

- Xác định xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng, hàng năm Chi bộ đã triển khai đăng ký thực hiện các tiêu chí nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức đảng, chỉ đạo, thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra, qua đó nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ; hàng năm nhiều đảng viên được biểu dương tại chi bộ và mỗi năm tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đều đạt 15-20% (từ 02-03 đảng viên), hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80-85%, chi bộ không có đảng viên yếu kém. Chi bộ đã tích cực đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ theo hướng sinh hoạt chuyên đề, duy trì sinh hoạt đúng nguyên tắc sinh hoạt; thực hiện dân chủ trong đảng để cán bộ, đảng viên được biết, được bàn và thực hiện.

- Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của Ban theo Đề án 01 của Tỉnh ủy. Kết quả đến nay Ban đã giảm từ 05 phòng, bộ phận xuống còn 03 phòng, bộ phận; đến hết năm 2018, Ban đã giảm 02 biên chế =10,5% hoàn thành kế hoạch đề ra trước 03 năm; trong nhiệm kỳ nhiều đồng chí cấp ủy nghỉ hưu, chuyển công tác, Chi bộ đã thực hiện quy trình bổ sung Ủy viên BCH Chi bộ và bầu bổ sung  Phó Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2015-2020 theo đúng trình tự, thủ tục quy định. BCH Chi bộ thực hiện tốt Nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, từng thành viên trong tập thể cấp ủy, phối hợp với lãnh đạo Ban trong việc thực hiện quy trình 5 bước trong bổ nhiệm cán bộ, qua đó góp phần phát huy dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, bố trí được cán bộ có trình độ, năng lực, uy tín, đáp ứng tốt yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

- Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chi bộ đã xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của Chi bộ theo hướng tăng cường vai trò của cấp ủy, Bí thư Chi bộ trong quản lý và phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên theo đặc điểm tình hình của chi bộ và theo năng lực thực tế, sở trường công tác của đảng viên, để phát huy hiệu quả công việc; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và từng bước bố trí cán bộ,công chức theo đúng vị trí việc làm được duyệt, bảo đảm phù hợp với năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ.

- Chi bộ quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ Đảng viên, công chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Từ đầu năm 2015 đến nay có 03 đảng viên tham Lớp Cao cấp và lớp hoàn thiện cao cấp lý luận chính trị; 06 đảng viên tham gia lớp Trung cấp LLCT-HC; 02 đảng viên tham gia lớp bồi dưỡng QLNN Chương trình chuyên viên cao cấp; 06 đảng viên tham gia bồi dưỡng QLNN Chương trình chuyên viên chính; 02 đảng viên đi học cao học theo chương trình vừa học, vừa làm…

- Chi bộ quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên; triển khai nhiều biện pháp và chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong cơ quan thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, từ đó phát hiện và có kế hoạch bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu cho chi bộ xem xét kết nạp Đảng. Trong nhiệm kỳ, chi bộ đã xem xét và đề nghị Đảng uỷ khối kết nạp 03 đảng viên mới (năm 2015), đạt 100% chỉ tiêu đề ra.

- Công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện đúng quy định, hàng năm xây dựng kế hoạch, đăng ký thi đua, phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua kịp thời, hiệu quả. Từ năm 2015 đến 2020, Ban Dân tộc có 01 tập thể và 02 lượt cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen;  01 tập thể được bộ trưởng Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen; 05 lượt tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; 02 tập thể và 10 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Công tác Kiểm tra, giám sát

Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã ban hành, cụ thể hóa nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết TW4 (khóa XI, khóa XII) về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 03, 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chi bộ đã tiến hành 08 cuộc kiểm tra và 07 cuộc giám sát; xem xét thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với 01 đảng viên vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Qua kiểm tra, giám sát đã nâng cao vai trò trách nhiệm của đảng viên và nhận thức của Chi bộ về công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại hạn chế, nâng cao ý thức của mỗi đảng viên và tác động rất lớn đến việc hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên, công chức cơ quan hàng năm. Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nên trong nhiệm kỳ, Chi bộ không có đơn thu khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ đã phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, hoàn thành 100% kế hoạch công tác quản lý Nhà nước về công tác Dân tộc trên địa bàn tỉnh; công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng được chú trọng; công tác phát triển đảng viên được nâng cao cả về số lượng và chất lượng; thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới nội dung trong các kỳ sinh hoạt, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng việc phát huy vai trò của từng đồng chí đảng viên nên tinh thần đoàn kết được giữ vững.

Nguyễn Việt Cường-Chi bộ Ban Dân tộc

Các tin đã đưa ngày: