Chi bộ Ban Dân tộc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

03/01/2020

Thực hiện Hướng dẫn số 24-HD/ĐUK ngày 28/11/2019 của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh về việc Hướng dẫn tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, Ngày 03/01/2020 tại Phòng họp Ban Dân tộc, Chi bộ tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020, đồng chí Hoàng Minh Ái-Bí thư Chi bộ chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác năm 2019, Chi bộ Ban Dân tộc đã phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác của Chi bộ, cơ quan; Chi bộ có sự lãnh đạo đúng đắn, đảng viên gương mẫu trong công tác, có phương pháp tổ chức và vận động công chức, nhân viên cơ quan thực hiện nhiệm vụ. Năm 2019, thực hiện đảm bảo Kế hoạch công tác quản lý nhà nước về công tác Dân tộc trên địa bàn tỉnh đề ra, tham mưu với Tỉnh Ủy, UBND tỉnh tổ chức thành công Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ III; Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được trú trọng; từng bước đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng và nghiên cứu, quán triệt, triển khai học tập các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không có đảng viên vi phạm kỷ luật; Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới nội dung trong các kỳ sinh hoạt, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng việc phát huy vai trò của từng đồng chí đảng viên nên tinh thần đoàn kết được giữ vững; Trách nhiệm của đảng viên được nâng lên; Vai trò và tính gương mẫu của đảng viên trong công tác chuyên môn được nâng cao. Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chi bộ cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế:

- Việc duy trì chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ một số kỳ sinh hoạt chưa đúng với thời gian quy định; một số đảng viên, đặc biệt là đảng viên trẻ chưa nhiệt tình tham gia, ngại phát biểu, đóng góp ý kiến, thảo luận tại các kỳ họp; sức chiến đấu ở một bộ phận đảng viên chưa cao;

- Việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) thời gian đầu còn chậm, có lúc, có việc thiếu chủ động; đặc biệt là việc nhận diện và chỉ ra các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” còn khó khăn;

- Việc thực hiện rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa được triển khai kịp thời.

Chi bộ đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020:

- Tập trung thực hiện các nội dung chương trình công tác năm 2020 như: Tham mưu với Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW; Tổ chức thực hiện chính sách đối với đồng bào DTTS, Chương trình truyền thông, chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào DTTS nghèo; chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg; hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận thôn ĐBKK hoàn thành mục tiêu Chương trình 135.

- Tham mưu các công viên liên quan triển khai thực hiện Đề án Tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Ban Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2025.

- Lãnh đạo Công đoàn cơ quan thực hiện tốt phong trào thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao và các phong trào, chương trình, hoạt động do đoàn thể cấp trên triển khai;

Tại Hội nghị Chi bộ đã biểu dương khen thưởng 02 đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Việt Cường

Các tin đã đưa ngày: