Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2019

23/12/2019

Căn cứ Hướng dẫn số 17-HD/TU ngày 08/11/2019 của Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 22-HD/ĐUK ngày 21/11/2019 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo trong Đảng bộ Khối, Ngày 20/12/2019 tại Phòng họp Ban Dân tộc, BCH Chi bộ, tập thể lãnh đạo Ban Dân tộc đã tiến hành kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2019, Đồng chí Hoàng Minh Ái-Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị BCH Chi bộ, tập thể lãnh đạo Ban; cá nhân các đồng chí trong BCH Chi bộ, các đồng chí lãnh đạo Ban Dân tộc đã tiến hành kiểm điểm làm rõ những ưu điểm, chỉ ra những tồi tại hạn chế, nguyên nhân của tồn tại hạn chế và đề ra phương hướng khắc phục trong thời gian tới; các Tổ dảng báo cáo kết quả kiểm điểm của Đảng viên trước Chi bộ; nội dung kiểm điểm đã bám sát vào hướng dẫn của Tỉnh ủy và Đảng ủy khối, đồng thời bám vào nội dung, chương trình, kế hoạch công tác năm 2019 của Chi bộ, của Ban Dân tộc và nhiệm vụ được cấp trên giao. Đảng viên đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến một cách thẳng thắn, khách quan, toàn diện các vấn đề, các ý kiến góp ý thể tính công khai, dân chủ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và Đảng viên.

Hội nghị cũng đã tiến hành biểu quyết đề xuất đánh giá xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2019, theo đó Chi bộ Ban Dân tộc đề nghị Đảng ủy khối xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 02/16 đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 14/16 đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nguyễn Việt Cường-Chi bộ Ban Dân tộc

Các tin đã đưa ngày: