Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Bí thư, Bộ Chính trị

17/06/2019

Thực hiện Kế hoạch số 61-KH/ĐUK, ngày 21/5/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Nghị quyết 35) và Kế hoạch số 14-KH/TW, ngày 25/3/2019 của Ban Bí thư thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (Kế hoạch 14); Kế hoạch số 62-KH/ĐUK, ngày 21/5/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng (Chỉ thị 28); Chỉ thị 30-CT/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng (Chỉ thị 30); Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân (Chỉ thị 33).

Ngày 17/6/2019, tại Ban Dân tộc, Chi bộ Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Bí thư, Bộ Chính trị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BCH Chi bộ, lãnh đạo Ban và toàn thể cán bộ, đảng viên Chi bộ. Đồng chí Trần Phú Phương-Phó Bí thư Chi bộ chủ trì Hội nghị và trực tiếp quán triệt nội dung các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đảng viên được học tập, quán triệt các nội dung Chỉ thị, Nghị quyết, gồm:

- Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

- Kế hoạch số 14-KH/TW, ngày 25/3/2019 của Ban Bí thư thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị;

- Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng;

- Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng;

- Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Phú Phương-Phó Bí thư Chi bộ nhấn mạnh, các chỉ thị, nghị quyết, của Trung ương được quán triệt và triển khai tại Hội nghị đều là những nội dung rất quan trọng, có ý nghĩa, sâu sắc đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đề nghị các Đảng viên triển khai thực hiện gắn với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Thống nhất mục tiêu, quan điểm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nội dung cơ bản, hệ trọng sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là công việc thường xuyên của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Tập trung nâng cao chất lượng đảng viên và công tác kết nạp đảng viên; khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng; tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên; rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Việt Cường-BDT

Các tin đã đưa ngày: