Khảo sát, đánh giá thực trạng cán bộ làm công tác dân tộc cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh

15/10/2018

Thực hiện Kế hoạch số 293/KH-BDT ngày 19/9/2018 của của Ban Dân tộc về Khảo sát, đánh giá thực trạng cán bộ làm công tác dân tộc cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 03 đến ngày 12/10/2018, Ban Dân tộc đã làm việc với UBND xã Trung Mỹ, UBND huyện Bình Xuyên; UBND xã Ngọc Thanh, UBND thành phố Phúc Yên; UBND xã Quang Yên, UBND huyện Sông Lô; UBND xã Quang Sơn, UBND huyện Lập Thạch; UBND xã Bồ Lý, Đạo Trù, UBND huyện Tam Đảo để khảo sát, đánh đánh giá thực trạng về cơ cấu tổ chức cán bộ làm công tác dân tộc cấp huyện, cấp xã trên địa bàn, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của bộ máy làm công tác dân tộc cấp huyện, cấp xã đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay; đề xuất với cấp quản lý những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh theo nhiệm vụ của  cấp huyện, cấp xã. Tham gia đoàn công tác có Đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc, đại diện lãnh đạo một số phòng, bộ phận thuộc Ban.

Ban Dân tộc làm việc với UBND thành phố Phúc Yên

Ban Dân tộc làm việc với UBND xã Ngọc Thanh

Vĩnh Phúc có 5/9 đơn vị hành chính có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tập trung, gồm: thành phố Phúc Yên, các huyện: Bình Xuyên, Lập Thạch, Sông Lô, Tam Đảo. Đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống tập trung chủ yếu ở chân dãy núi Tam Đảo và núi Sáng thuộc 14 xã: Ngọc Thanh (thành phố Phúc Yên); Trung Mỹ (huyện Bình Xuyên); Hồ Sơn, Hợp Châu, Minh Quang, Tam Quan, Đại Đình, Bồ Lý, Yên Dương, Đạo Trù (huyện Tam Đảo); Bắc Bình, Quang Sơn (huyện Lập Thạch); Lãng Công, Quang Yên (huyện Sông Lô). Vĩnh Phúc hiện nay có 30 thành phần dân tộc, gồm dân tộc Kinh và 29 dân tộc thiểu số, trong đó có 03 dân tộc thiểu số sống thành cộng đồng, với trên 48 nghìn người (chiếm 4,7% dân số toàn tỉnh) sống tập trung ở 05 huyện, thành phố (Sông Lô, Lập Thạch, Bình Xuyên, Tam Đảo, thành phố Phúc Yên), chủ yếu là các dân tộc: Sán Dìu, Dao, Cao Lan; Ngoài ra còn một số dân tộc khác như: Tày, Nùng, Mường, Hoa… sống đan xen, rải rác trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Trong những năm qua, Ban Dân tộc đã tham mưu với Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, như: Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 135); Chương trình hỗ trợ nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS nghèo đời sống khó khăn thuộc Chương trình 134; Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định 102/QĐ-TTg; Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg; Chính sách cấp không thu tiền một số ấn phẩm, báo tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, các chính sách về y tế, văn hóa, giáo dục… Các chính sách dân tộc và miền núi được triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào vùng dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh; việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS được quan tâm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng DTTS ổn định, đồng bào luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Về cơ cấu tổ chức, cán bộ làm công tác dân tộc: Qua đợt khảo sát một số xã nêu trên, cho thấy:

Đối với cấp xã bố trí 01 công chức Văn phòng hoặc cán bộ văn hóa xã hội kiêm nhiệm tham mưu cho lãnh đạo UBND xã thực hiện công tác dân tộc;

Đối với cấp huyện: Có 01 huyện (Tam Đảo) đủ tiêu chí thành lập Phòng Dân tộc, 04 huyện, thành phố, gồm: Phúc Yên, Bình Xuyên, Lập Thạch, Sông Lô bố trí 01 đồng chí công chức thuộc Văn phòng UBND cấp huyện trực tiếp theo dõi, tham mưu với lãnh đạo UBND về công tác dân tộc.

Việc sắp xếp bố trí cán bộ Văn phòng UBND cấp huyện làm công tác dân tộc; Văn phòng hoặc cán bộ Văn hóa xã hội thuộc UBND cấp xã đảm nhận công tác dân tộc cấp xã đã giảm được đầu mối, tinh gọn. Tuy nhiên còn gặp một số khó khăn: Cán bộ Văn phòng kiêm nhiệm nhiều việc nên thiếu thời gian dành cho công tác dân tộc, dẫn tới một số công việc triển khai chậm, hiệu quả chưa cao; có một số việc chưa chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khia thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn.

Qua đợt khảo sát, địa phương đã kiến nghị với đoàn công tác nghiên cứu,tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền:

Bố trí 01 cán bộ truyên trách để tham mưu cho lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện công tác dân tộc; có cơ chế hỗ trợ cán bộ phụ trách, chuyên trách công tác Dân tộc cấp huyện, cấp xã, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

Việt Cường

Các tin đã đưa ngày: