Chi bộ Ban Dân tộc triển khai sinh hoạt Chuyên đề

09/05/2018

Thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương đảng về nội dung sinh hoạt Chi bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 16/8/2013 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên giai đoạn 2013-2020; Kế hoạch số 62-KH/ĐUK ngày 25/5/2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo Chuyên đề. Chi bộ Ban Dân tộc đã ban hành Thông báo số 39-TB/CB ngày 22/02/2018 về nội dung sinh hoạt Chi bộ theo Chuyên đề năm 2018 của Chi bộ Ban Dân tộc với 04 nội dung trong 04 quý năm 2018.

Kỳ họp tháng 3 năm 2018 Chi bộ đã tiến hành thảo luận Chuyên đề: Đảng viên Chi bộ Ban Dân tộc nâng cao chất lượng lưu trữ tài liệu cơ quan theo quy định của Nhà nước.

Đảng viên Chi bộ thảo luận những nội dung như sau:

I. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011;

- Căn cứ Kế hoạch số 595/KH-UBND ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh về công tác văn thư-lưu trữ;

- Căn cứ Kế hoạch số 30/KH-BDT ngày 12/02/2018 của Ban Dân tộc về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018.

II. Căn cứ thực tiễn:

- Việc quản lý văn bản đi, văn bản đến; việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ tài liệu vào lưu trữ hiện hành tại cơ quan theo quy định là nhiệm vụ của công chức, nhân viên. Vì vậy công chức, nhân viên là đảng viên phải gương mẫu thực hiện tốt công tác Lưu trữ ở cơ quan.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, phòng bộ phận thuộc Ban. Trong đó đảng viên là nhân tố lãnh đạo, tổ chức tuyên truyền, thực hiện tốt công tác lưu trữ.

- Trong công tác lưu trữ tài liệu, quản lý và giao nộp hồ sơ tài liệu của Ban có nhiều cố gắng, tuy nhiên vẫn còn hạn chế. Vì vậy  nâng cao chất lượng công tác lưu trữ phục vụ bảo quản, tra cứu ở cơ quan là rất cần thiết, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

III. Nội dung nhiệm vụ công tác lưu trữ:

1. Quản lý, chỉ đạo công tác  lưu trữ.

1.1. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác  lưu trữ:

Mọi công chức, đảng viên tăng cường công tác nghiên cứu tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Lưu trữ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; các Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ, các văn bản quản lý về công tác  lưu trữ của UBND tỉnh thông qua giao ban, cổng thông tin điện tử của Ban về công tác, lưu trữ, các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ của cấp trên tổ chức.

1.2. Tổ chức thực hiện các văn bản về công tác lưu trữ của cơ quan:

- Xây dựng danh mục hồ tài liệu nộp lưu trữ

- Các phòng, bộ phận, công chức, nhân viên thực hiện nhiệm vụ và thường xuyên nghiên cứu cập nhật kiến thức, kinh nghiệm để am hiểu sâu và thực hiện tốt công tác lưu trữ.

- Thực hiện các nghiệp vụ trong hoạt động  lưu trữ tại cơ quan do bộ phận lưu trữ thuộc văn phòng Ban Dân tộc hướng dẫn cụ thể.

1.3. Tổ chức  tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ

- Cơ quan bố trí công chức, đảng viên dự tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ do tỉnh tổ chức hoặc cơ quan chuyên ngành cấp trên tổ chức.

1.4. Trang bị công tác lưu trữ: Hàng năm cơ quan tạo điều kiện cung cấp đầy đủ các điều kiện cho công tác lưu trữ, kho, tủ, giá, bìa…

1.5. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lưu trữ.

2. Xây dựng danh mục hồ sơ, thực hiện việc lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan;

- Quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ theo Thông tư 07/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ về hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan;

- Kiểm tra việc lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ tài liệu vào Lưu trữ cơ quan theo Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh Quy định về lập hồ sơ, chỉnh lý, số hóa và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan trên địa bàn tỉnh.

- Thu thập, xác định giá trị tài liệu;

- Bảo quản, thống kê tài liệu lưu trữ: Trang bị các phương tiện, thiết bị  để bảo vệ, bảo quản tài liệu.

- Kiểm tra việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lữu trữ theo Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013.

Từ Kết qủa thảo luận của Đảng viên Chi bộ, ngày 16/4/2018 Chi bộ chính thức ban hành Văn bản số 36-CĐ/CBBDT về Chuyên đề: Đảng viên Chi bộ Ban Dân tộc nâng cao chất lượng lưu trữ tài liệu cơ quan.

Trong Văn bản đã nêu rõ 04 nội dung kết luận:

- Đảng viên Chi bộ gương mẫu thực hiện công tác lưu trữ tài liệu, thực hiện tốt các quy định về công tác lưu trữ tài liệu.

- BCH Chi bộ có kế hoạch nghe kết quả công tác lưu trữ định kỳ mỗi quý một lần.

- Tổ Đảng phối hợp với phòng, bộ phận trong Ban để triển khai và thực hiện tốt công tác lưu trữ tài liệu, bám sát nội dung nêu trong các văn bản của Trung ương, của Tỉnh và nêu trong Nghị quyết chuyên đề về công tác lưu trữ để thực hiện tốt công tác lưu trữ tài liệu tại cơ quan.

- Hàng năm Tổ Đảng Văn phòng phối hợp với Văn phòng Ban tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo BCH Chi bộ đánh giá ưu điểm, chuyển biến trong công tác lưu trữ  ở cơ quan, Chi bộ, những tồn tại, yếu kém, phương hướng khắc phục sửa chữa. Nội dung đánh giá được đưa vào công tác tổng kết Chi bộ hàng năm.

Ngày 08/5/2018 Chi bộ họp định kỳ tháng 5, tiếp tục triển khai Chuyên đề quý II năm 2018 với nội dung: Đảng viên Chi bộ Ban Dân tộc gương mẫu thực hiện Quy chế dân chủ, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức ,phong cách Hồ Chí Minh.

Đỗ Văn Huê-Phó Bí thư Chi bộ

Các tin đã đưa ngày: