Thực hiện Tốt Quy chế làm việc-Giải pháp quan trọng xây dựng Chi bộ Trong sạch vững mạnh

16/10/2017

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”. Mỗi cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính quyền đều có sự lãnh đạo của Đảng, do một chi bộ, đảng bộ trực tiếp chỉ đạo. Không thể có một cơ quan, tổ chức trong sạch vững mạnh khi ở đó không quan tâm công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, hay chi bộ đó "chưa tốt".

Thấm nhuần chủ trương, đường lối của Đảng, cơ quan, chi bộ Ban Dân tộc thường xuyên thực hiện tốt việc xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh, không thể tách rời việc thực hiện nhiều giải pháp để xây dựng Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh, như việc nâng cao tinh thần, trách nhiệm của đảng viên, coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nghiêm túc trong công tác kiểm tra giám sát… và đặc biệt quan tâm giải pháp xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của chi bộ.

Theo cách hiểu chung của nhiều đảng viên trong chi bộ, Quy chế là hệ thống các điều khoản được quy định thành văn bản về chế độ hoạt động thống nhất của tổ chức, cơ quan, đơn vị; do tổ chức, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và chất lượng công tác của tổ chức, cơ quan, đơn vị đó. Đây là văn bản mang tính nguyên tắc với những điều khoản quy định thành chế độ để mọi người chấp hành, nhằm hoàn thành những công việc theo chức trách nhiệm vụ được giao; Quy chế làm việc của Chi bộ là văn bản cụ thể hóa những nguyên tắc, quy định của Trung ương, của tổ chức đảng cấp trên thành nguyên tắc, chế độ công tác, các mối quan hệ và cách thức giải quyết các mối quan hệ đó phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của cấp ủy cơ sở. Quy chế bảo đảm cho hoạt động của cấp ủy, từng thành viên được thống nhất thực hiện trong toàn bộ hoặc một lĩnh vực công tác nhất định; phát huy được vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức đảng ở cơ sở.

Sau Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ Ban Dân tộc đã ban hành quy chế làm việc ngày 9/9/2015, là văn bản quan trọng tại Chi bộ để chỉ đạo, triển khai, thực hiện mọi nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và phù hợp tình hình thực tế tại chi bộ. Sau 14 tháng thực hiện quy chế, Chi bộ Ban dân tộc đã tiến hành sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị có nguyên tắc, đúng quy định và từng cá nhân trong chi bộ có trách nhiệm thực hiện cũng như trách nhiệm giám sát thực hiện quy chế làm việc của chi bộ.

Nửa nhiệm kỳ đã qua, Ban chấp hành Chi bộ chỉ đạo đánh giá kết quả thực hiện Quy chế làm việc của Chi bộ, một lần nữa nhìn nhận, đánh giá khách quan, nghiêm túc những ưu điểm, nhược điểm trong quá trình xây dựng, thực hiện quy chế, cũng như thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế để kịp thời khắc phục, rút kinh nghiệm, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy chi bộ, của chi bộ, tăng cường đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, chi bộ, cơ quan Ban dân tộc.

Ưu điểm nổi bật có thể khẳng định là Ban chấp hành chi bộ, từng đảng viên trong chi bộ bám sát nội dung quy chế để thực hiện chức trách, nhiệm vụ, trong mối quan hệ giữa các cá nhân trong chi bộ; quan hệ giữa cấp ủy với lãnh đạo ban, với cấp ủy cấp trên, với các tổ chức chính trị, xã hội trong cơ quan… từng bước thực hiện nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, góp phần khắc phục một bước tình trạng bao biện, làm thay, không rõ trách nhiệm hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo của chi bộ.

Bên cạnh đó, còn một số nội dung trong quy chế thực hiện chưa hiệu qủa như trong kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế chưa được thường xuyên, chưa thực hiện được chế độ thông tin báo cáo hàng quý với cấp ủy, chưa kiên quyết trong chỉ đạo một số việc, chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm của cấp ủy và đảng viên trong lãnh đạo thực hiện chuyên môn…

Khắc phục những hạn chế trên và để quy chế làm việc của chi bộ thực sự phát huy tác dụng, là giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh thời gian tiếp theo, chi bộ Ban dân tộc đã rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất, mỗi đồng chí cấp ủy viên, mỗi đảng viên trong chi bộ cần thật sự gương mẫu, nghiêm túc thực hiện quy chế, bám sát quy chế để làm việc, gắn với chức trách, nhiệm vụ của mình, không chỉ thực hiện chiếu lệ, hình thức, chung chung. Trong những nội dung tồn tại, khuyết điểm của tập thể khi thực hiện quy chế, nội dung nào gắn trực tiếp đến cá nhân mình, cần tự giác xây dựng phương pháp, lộ trình khắc phục, đăng ký với chi bộ thời gian khắc phục cụ thể.

Thứ hai, quy chế làm việc của chi bộ đã quy định trách nhiệm và quyền hạn của tập thể cấp ủy chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; quy định trách nhiệm và quyền hạn của cá nhân từng cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên phụ trách từng mặt công tác, đó là cơ sở cho hoạt động lãnh đạo của tập thể cấp ủy, từng cấp ủy viên, đồng thời là căn cứ để đánh giá trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực công tác lãnh đạo. Do vậy, mọi hoạt động của cấp ủy chi bộ phải dựa trên những điều đã được xác định trong quy chế, đòi hỏi từng cấp ủy viên phải nắm chắc nội dung quy chế; đồng thời, phát huy vai trò gương mẫu của bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên trong việc thực hiện quy chế làm việc của chi bộ.

Thứ ba, trong chỉ đạo thực hiện các nội dung của quy chế phải gắn với cương vị, chức trách từng đảng viên, đồng thời phải tạo ra sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ trong cấp ủy, chi bộ, nhằm tạo ra sức mạnh lớn nhất, giải quyết các mối quan hệ, những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên kịp thời, thấu tình, đạt lý, tạo bầu không khí tích cực, lành mạnh, thực sự dân chủ. Cụ thể hóa các nội dung của quy chế trong chỉ đạo, điều hành công việc hàng ngày, đưa quy chế vào cuộc sống, để quy chế là cuộc sống, cuộc sống là quy chế, không để quy chế chỉ là quy chế.

Thứ tư, cần tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiên quy chế. Sau kiểm tra, giám sát có phân công người theo dõi khắc phục tồn tại, yếu kém./.

                                                         Phạm Thị Thu Hường- Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh  Phúc

 

Các tin đã đưa ngày: