Công đoàn Ban Dân tộc triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan

11/08/2017

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”; trong nhiệm kỳ qua  Công đoàn Ban Dân tộc đã triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, triển khai tốt công tác thi đua do Công đoàn viên chức tỉnh phát động, như: Triển khai quán triệt Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về việc đổi mới và tiếp tục đổi mới công tác TĐKT; Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến;  Nghị quyết Đại hội  Công đoàn viên chức tỉnh.

Công đoàn Ban căn cứ nội dung chương trình công tác của Ban  thường xuyên đóng góp ý kiến, tham mưu, đề xuất với Chi bộ, với Lãnh đạo cơ quan thực hiện tiêu chí cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”; Phong trào thi đua “cải tiến lề lối làm việc, cải cách các thủ tục hành chính gắn với thực hiện Quy chế làm việc của cơ quan. Tham gia thực hiện cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả công tác. Đoàn viên công đoàn tích cực học tập, nghiên cứu, tìm hiểu nâng cao trình độ và hiệu quả công tác chuyên môn.

Ban chấp hành công đoàn tập trung tuyên truyền và phát động thi đua theo chủ đề, gắn với sự kiện, các ngày lễ lớn của dân tộc như: mừng xuân, mừng đất nước thắng lợi và kỷ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 03/02/1930, kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26/3; kỷ niệm ngày giải phóng Miền nam 30/4 và ngày quốc tế lao động 01/5; kỷ niện ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5; Chào mừng ngày thành lập Công đoàn Việt nam, ngày cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9…

Phong trào thi đua yêu nước trong công chức, nhân viên lao động của Công đoàn Ban Dân tộc  đã có nhiều sáng tạo, đổi mới và phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, trở thành động lực quan trọng trong hoàn thành nhiệm vụ chính trị của  cơ quan, đơn vị.

Công đoàn Ban Dân tộc đã tổ chức  các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; Phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” từ đó góp phần vào thành tích của cơ quan. Kết quả trong nhiệm kỳ 2012-2017 Tập thể Ban Dân tộc được nhận cờ thi đua của  Ủy  ban Dân tộc và cờ thi đua của UBND tỉnh ; Các năm 2012-2016 các phòng của Ban dân tộc đều được nhận Cờ thi đua (Gồm tập thê các phòng như: Kế hoạch, tổng hợp; Chính sách; Tuyên truyền và Địa bàn, Văn phòng Ban). Công đoàn Ban Dân tộc được Công đoàn viên chức tỉnh tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 03 đồng chí được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ; các cá nhân xuất sắc được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều giấy khen khác.

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động năm 1989 đã được Công đoàn Ban Dân tộc triển khai sâu rộng, hiệu quả. Hàng năm có  100% nữ CBCCVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 100% gia đình nữ CBCCVCLĐ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; Các đoàn viên nữ đã động viên nhau những lúc gặp khó khăn.

Trong nhiệm kỳ qua Công đoàn Ban Dân tộc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình và là đầu mối giúp Cấp ủy và Thủ trưởng cơ quan hiểu được tâm tư nguyện vọng của từng đoàn viên công đoàn; qua hoạt động của Công đoàn cơ quan đã gắn kết được sự đoàn kết và thông cảm lẫn nhau và các đoàn viên công đoàn cùng động viên giúp đỡ nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Trong nhiệm kỳ vừa qua (2012-2017) Ban chấp hành công đoàn Ban Dân tộc có rút ra một số bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh như sau:

Bài học thứ nhất: Để Công đoàn cơ sở thật sự vững mạnh, cần tạo được sự đồng thuận về nhận thức và tình cảm của cơ quan đơn vị. Công đoàn cơ sở phải tạo được mối quan hệ hài hòa về quyền lợi và nghĩa vụ giữa Thủ trưởng cơ quan, Ban Chấp hành Công đoàn và CBCCVC và lao động dưới sự lãnh đạo thống nhất của Ban chấp hành chi bộ.

Bài học thứ hai: Phải xây dựng một BCH Công đoàn cơ sở gồm những thành viên có năng lực chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm hoạt động công đoàn, nhiệt huyết với phong trào chung, nhất là vai trò của Chủ tịch Công đoàn.

 Bài học thứ ba: Hoạt động Công đoàn cơ sở cần có nội dung chương trình, kế hoạch rõ ràng, phù hợp với cơ quan và mang màu sắc Công đoàn. Các hoạt động  hướng đến quyền lợi, lợi ích chính đáng của người lao động và mục tiêu chung , của cơ quan.

 Bài học thứ tư:  BCH Công đoàn thật sự gần gũi, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của đoàn viên công đoàn, có năng lực thuyết phục công chức và người lao động. Biết tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của các đoàn viên và lãnh đạo của Cấp Ủy, Lãnh đạo Ban, Lãnh đạo Công đoàn cấp trên trực tiếp.

Trong thời gian tới, Công đoàn Ban Dân tộc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng cơ quan quan tâm phát động và động viên các đoàn viên công đoàn tham gia các phong trào thi đua nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2017 và những năm tiếp theo.

Đỗ Đình Cộng Tổ Công đoàn Phòng Kế hoạch-Tổng hợp và Thanh tra

Các tin đã đưa ngày: