Đoàn viên Công đoàn Ban Dân tộc thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, hướng tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018-2023

03/08/2017

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-LĐLĐ ngày 29/5/2017 của Công đoàn viên chức tỉnh “ Về việc Tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023”. Xác định đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên công đoàn Ban Dân tộc, ngay từ đầu năm Công đoàn đã phát động phòng trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của ngành công tác dân tộc, đặc biệt là thi đua lập thành chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, hướng tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018-2023.

Hưởng ứng các phong trào thi đua do Công đoàn phát động, các tổ Công đoàn của các phòng, bộ phận đã triển khai thực hiện các chương trình, chính sách đối với đồng bào các DTTS và miền núi, như: Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và một số chính sách khác...; kịp thời nắm thông tin về tình hình đồng bào dân tộc, để tham mưu giúp UBND tỉnh điều hành chương trình công tác dân tộc ngày càng sâu sát, hiệu quả; kịp thời chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng có liên quan đến đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh; quản lý, triển khai, thực hiện lồng ghép nhiều chính sách an sinh xã hội cụ thể của tỉnh thông qua các lớp bồi dưỡng, các chương trình phối hợp công tác để góp phần nâng đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tích cực tham gia công tác cải cách hành chính, tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa được thực hiện đúng quy định, tạo thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân đến làm việc với Ban Dân tộc; công chức nhân viên đã tích cực áp dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả cộng việc, góp phần việc hiện đại hoá nền hành chính, đến nay 100%  công chức, nhân viên đã được cấp hộp thư điện tử công vụ của tỉnh và đã thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử công vụ và phần mềm quản lý văn bản và điều hành, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác.

Đoàn viên tham gia thực hiện tốt Quy chế dân chủ của cơ quan; Quy chế văn hóa công sở và các quy định của Trung ương, của Tỉnh về nếp sống văn hóa; phối hợp tham mưu cho Lãnh đạo Ban triển khai thực hiện các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, đồng thời làm tốt chức năng của công đoàn cơ sở, góp phần xây dựng cơ quan ngày càng phát triển.

Đại hội Công đoàn Ban Dân tộc lần thứ IV

Các phong trào thi đua được triển khai kịp thời, tạo ra phong trào thi đua thường xuyên trong toàn thể đoàn viên công đoàn Ban, như: Phong trào thi đua “cải tiến lề lối làm việc, cải cách các thủ tục hành chính”; phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ..., thông qua các phong trào thi đua sôi nổi đó công đoàn đã tạo cho công chức, nhân viên và người lao động  xây dựng tác phong, lề lối làm việc khoa học, thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác; có thái độ tận tình, chu đáo, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, không nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà trong việc giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức và công dân, góp phần thực hiện và nâng cao hiệu quả công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh./.

Việt Cường-Phòng TT&ĐB

Các tin đã đưa ngày: