Công đoàn Ban Dân tộc làm tốt công tác chuẩn bị Tổ chức Đại hội Lần thứ V, Nhiệm kỳ 2017-2022

31/07/2017

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-LĐLĐ ngày 29/5/2017 của Công đoàn viên chức tỉnh “ Về việc Tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023”.  Ngày 28/7/2017, Công đoàn Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số Số:  18/KH-CĐBDT  về Tổ chức Đại hội Công đoàn Ban Dân tộc lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022:

Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 18/8/2017, để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, BCH  Công đoàn Ban Dân tộc đã chuẩn bị nội dung và phân công nhiệm vụ cụ thể cho cho từng đồng chí trong BCH Công đoàn và cho các Tổ Công đoàn chuẩn bị các nội dung liên quan, như: Xây dựng dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm kỳ qua, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, nghị quyết, phương án nhân sự,… để trình Đại hội; thực hiện công tác tuyên truyền gắn với phong trào thi đua yêu nước trong công chức, nhân viên lập thành tích chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023, kết hợp triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đại hội Công đoàn Ban Dân tộc lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ trong đoàn viên công đoàn Ban Dân tộc, nhằm quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vĩnh phúc lần thứ XVI, Nghị quyết của BCH cấp trên vào phong trào công nhân viên chức, lao động và hoạt động của tổ chức công đoàn; đổi mới nội dung, phương thức và hoạt động của công, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đại hội công đoàn Ban Dân tộc  có nhiệm vụ đánh giá đúng thực trạng tình hình công tác, hoạt động của Công đoàn trong 05 năm qua; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Ban Dân tộc lần thứ IV và Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp trên nhiệm kỳ qua; rút ra những bài học kinh nghiệm, chỉ rõ yếu kém, tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại yếu kém đó; đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới; đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đại hội có nhiệm vụ lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành công đoàn những  đoàn viên có đủ năng lực trình độ, có khả năng tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội, có tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, có uy tín trong phong trào và hoạt động công đoàn; nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế; thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đặc biệt là chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn.

Phương châm của Đại hội: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”.

Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 đã chuẩn bị về nội dung bầu BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 để trình Đại hội:

Về tiêu chuẩn: Có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn, có uy tín, có phương pháp hoạt động và khả năng đoàn kết tập hợp được đông đảo đoàn viên, CCVCLĐ; có tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CCVCLĐ; Có năng lực tham gia xây dựng và cụ thể hóa, tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào công tác công đoàn; có kiến thức về quản lý kinh tế, xã hội, pháp luật; có kỹ năng hoạt động và nghiệp vụ công tác; có khả năng tham gia quyết định các chủ trương công tác của Ban Chấp hành công đoàn; Có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Có sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ; có đạo đức, lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị; có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng và lãng phí; không cục bộ bản vị, cơ hội, không lãng phí, tham nhũng và bao che cho tham nhũng.

Ngoài đảm bảo theo tiêu chuẩn trên, cần phải đáp ứng các điều kiện, như: Người tham gia BCH lần đầu phải còn đủ tuổi công tác để đảm nhiệm ít nhất một nhiệm kỳ Đại hội công đoàn. Người tái cử BCH còn đủ tuổi công tác để đảm nhiệm ít nhất 1/2 nhiệm kỳ. Những trường hợp không đủ tuổi đảm nhiệm 1/2 nhiệm kỳ sẽ do công đoàn cấp trên và cấp ủy cùng cấp xem xét quyết định.

Về cơ cấu Ban Chấp hành Công đoàn: BCH có số lượng hợp lý, cơ cấu đảm bảo tính đại diện của đoàn viên theo các lĩnh vực công tác trong cơ quan Ban Dân tộc, để đáp ứng việc lãnh đạo, triển khai tổ chức thực hiện kịp thời Nghị quyết của  công đoàn đến đoàn viên, người lao động. Công tác chuẩn bị nhân sự thực hiện theo quy trình dân chủ, công khai, đúng nguyên tắc.

Về số lượng Ủy viên Ban Chấp hành: Số lượng Ủy viên BCH công đoàn do Đại hội công đoàn quyết định song không vượt quá số lượng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI và hướng dẫn của Công đoàn viên chức tỉnh.

 Hiện nay công tác chuẩn bị Đại hội đã được triển khai thực hiện đúng Kế hoạch đảm bảo theo thời gian đã đề ra./.

Việt Cường-Phòng TT&ĐB

Các tin đã đưa ngày: