Ban Dân tộc tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ

26/06/2017

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh nâng cao về nhận thức, thống nhất về hành động, đưa việc thực hiện dân chủ ở cơ sở đi vào chiều sâu. Chi bộ Ban dân tộc chỉ đạo kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp lãnh đạo Ban, Ban chấp hành công đoàn tuyên truyền, quán triệt, phổ biến những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kịp thời ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở của Ban Dân tộc và thường xuyên tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện nghiêm quy chế đã được ban hành.

Trong hoạt động của cơ quan, chi bộ luôn quan tâm nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ, từ việc xây dựng, ban hành các văn bản, nội quy, quy chế, quy định của cơ quan đến tổ chức thực hiện. Khi xây dựng văn bản đều được tổ chức lấy ý kiến góp ý của các phòng, bộ phận, đảng viên, công chức, nhân viên trước khi ban hành; khi tổ chức thực hiện quy chế, quy định của cơ quan, thường xuyên đánh giá kết quả, tác động, tính phù hợp thực tiễn, kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với tình hình thực tế hơn.

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2017 được thể hiện cụ thể trong từng hoạt động của cơ quan, như việc tăng cường chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính, đặc biệt là kiểm soát thủ tục hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc liên hệ công tác tại Ban Dân tộc; công khai kế hoạch công tác hàng năm, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, nâng ngạch, đề bạt, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng công chức…; gắn thực hiện quy chế dân chủ với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và từng công chức, nhân viên, đảm bảo chính sách, chế độ đối với công chức, nhân viên, không có khiếu kiện về quyền lợi cá nhân theo quy định. Quan tâm, tạo điều kiện để công đoàn, Ban thanh tra nhân dân phát huy vai trò, chủ động công tác và thực hiện quy chế dân chủ.

Việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Ban Dân tộc có nhiều chuyển biến, dân chủ trong hoạt động của cơ quan từng bước được nâng lên. Thực hiện quy chế dân chủ đã đề cao được trách nhiệm của Ban chấp hành Chi bộ, của lãnh đạo Ban, của đảng viên, công chức, nhân viên và vai trò của người đứng đầu phòng, bộ phận, từ đó tạo sự thống nhất trong lãnh đạo ban và toàn thể công chức, nhân viên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trên các lĩnh vực; kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động của cơ quan được tăng cường.

Bên cạnh những kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, còn có những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra như việc triển khai cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện quy chế dân chủ vẫn còn có một số việc hình thức, chất lượng chưa cao; việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan có nội dung chưa nghiêm túc; Việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện dân chủ theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP chưa thường xuyên… Ban chấp hành Chi bộ, lãnh đạo ban cùng công chức, nhân viên Ban Dân tộc đã kịp thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân để định hướng nhiệm vụ thời gian tiếp theo hiệu quả.

6 tháng cuối năm 2017, Ban Dân tộc tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; xây dựng quy trình giải quyết công việc hợp lý, khoa học, gắn với trách nhiệm của từng cá nhân, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của đảng viên, công chức, nhân viên trong việc thực hiện nhiệm vụ, phát huy quyền chủ động, tính sáng tạo của công chức, nhân viên, làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả…; ngăn chặn và phòng chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Chỉ đạo thực hiện nghiêm công khai các nội dung công chức được biết theo quy định và lắng nghe ý kiến góp ý từ đảng viên, công chức, nhân viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, nhất là đối với các chương trình, dự án, chính sách; giám sát các hoạt động của các phòng, bộ phận, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, trong thực hiện quy chế làm việc, nội quy cơ quan.

Cùng với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Dân tộc thường xuyên triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có tư tưởng của Người về dân chủ, cụ thể với cơ quan Ban Dân tộc, mỗi đảng viên, công chức, nhân viên có quyền lợi làm chủ thì phải có nghĩa vụ làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hành dân chủ không phải những nội dung chung chung, mà là những nội dung cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ hàng ngày của mỗi cá nhân, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, chi bộ. Thực hành dân chủ thực chất sẽ là chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn./.

Phạm Thị Thu Hường-Phó Trưởng ban

Các tin đã đưa ngày: