Chi bộ Ban Dân tộc đăng ký, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

09/06/2017

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng to lớn của việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy các cấp, đã tạo những chuyển biến sâu sắc trong Ban chấp hành Chi bộ, lãnh đạo Ban và toàn thể công chức, nhân viên Ban Dân tộc. Ý thức tu dưỡng, rèn luyện, tinh thần, thái độ, trách nhiệm công việc của công chức, nhân viên có sự chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều điển hình trong thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ, trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, mang lại những lợi ích thiết thực cho bản thân, cơ quan và chi bộ, trong dịp kỷ niệm sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2017), Chi bộ đã bình xét, biểu dương, khen thưởng 4 đảng viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

 Để triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác, Chi bộ bám sát hướng dẫn của Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và chuyên đề học tập và làm theo năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, đăng ký nội dung học tập và làm theo với những nội dung cụ thể, thiết thực, trong đó năm 2017 Chi bộ phấn đấu:

+ Tư tưởng chính trị: Không có biểu hiện về không chấp hành các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh, thiếu trách nhiệm trong cơ quan.

+ Đạo đức, lối sống: Không có biểu hiện về cá nhân chủ nghĩa; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; dân chủ hình thức; bệnh ”thành tích”, che dấu khuyết điểm; thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân, của công chức, nhân viên.

+ Không có biểu hiện về ”Tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa” trong nội bộ: Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Cùng với đăng ký nội dung học tập và làm theo năm 2017, Chi bộ xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện những nội dung đã đăng ký khoa học, phân công tổ đảng, đảng viên cụ thể, đề cao vai trò Ban chấp hành Chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Chi bộ chỉ đạo và triển khai thực hiện việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hàng tháng tại chi bộ và cơ quan Ban dân tộc, chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát hợp, thiết thực với chi bộ, cơ quan, gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao, coi đây là công việc thường xuyên, quan trọng. Quan tâm tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Song song với nội dung đăng ký và kế hoạch thực hiện của tập thể Chi bộ, mỗi đảng viên trong chi bộ xây dựng bản cam kết, đăng ký và kế hoạch cá nhân thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để chi bộ theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện và lấy kết quả thực hiện nội dung cam kết là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại đảng viên, công chức, nhân viên hàng năm.

Chi bộ Ban dân tộc đã chọn nội dung đăng ký và xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 với sự quyết tâm và đồng thuận cao của đảng viên, công chức, nhân viên cơ quan, hy vọng và tin tưởng Chi bộ sẽ chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả những nội dung đã đăng ký, ngày càng có nhiều hơn nữa những tấm gương tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực được biểu dương, khen thưởng, tập thể Chi bộ tiếp tục giữ vững là đơn vị trong sạch vững mạnh tiêu biểu./.

Phạm Thị Thu Hường-Chi ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân tộc

Các tin đã đưa ngày: