Khung Diễn tập của Ban Dân tộc thực hiện Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2016

25/10/2016

Sáng 24/10/2016, tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khai mạc Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Phúc 1 bên 3 cấp năm 2016. Đợt diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, khả năng vận dụng nguyên tắc lý luận và thực tiễn của cấp ủy, chính quyền địa phương, vai trò tham mưu phối hợp, hiệp đồng của lực lượng vũ trang và các sở, ban, ngành, đoàn thể trong các trạng thái quốc phòng; làm rõ vận hành cơ chế trong xử trí tình huống về quốc phòng của hệ thống chính trị địa phương, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng trong khu vực phòng thủ khi có tình huống. Đồng thời là dịp để củng cố nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; cơ quan tham mưu của Đảng, chính quyền trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ. Cùng với các Sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang của tỉnh, Ban Dân tộc đã tập trung chỉ đạo, nỗ lực làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, bảo đảm cho khung diễn tập của Ban diễn ra đúng theo yêu cầu.

Với đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Phúc vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ bảo vệ địa phương”,

Ban Dân tộc đã thực hiện nội dung cuộc diễn tập qua 3 giai đoạn: Giai đoạn chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển hoạt động của ngành Dân tộc vào tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng. Giai đoạn tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn thực hành tác chiến phòng thủ.

Buổi sáng ngày 24/10/2016 Khung diễn tập triển khai 02 nội dung, gồm:

Nội dung 1: Nhận, phổ biến lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao.

Nội dung 2: Chi bộ cơ quan Ban Dân tộc ra ghị quyết lãnh đạo chuyển hoạt động của ngành Dân tộc vào tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng.

Sau khi thực hiện 02 nội dung trên, Khung diễn tập thăm quan xử trí tình huống A2 tại Trường Văn hóa nghệ thuật tỉnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các đồng chí trong Khung Diễn tập của ban Dân tộc

Buổi chiều khung diễn tập đã triển khai 02 nội dung:

Nội dung 3: Hội nghị triển khai kế hoạch chuyển hoạt động của cơ quan vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Nội dung 4: Hội nghị Chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo chuyển hoạt động của ngành sang thời chiến.

Sau khi kết thức hai nội dung trên Khung diễn tập Ban Dân tộc đã triển khai nội dung di chuyển một phần cơ quan vào căn cứ chiến đấu (giả định)…

Sáng 25/10/2016, Khung diễn tập của Ban Dân tộc tham gia chương trình diễn tập với các nội dung: Thăm quan  xử trí tình huống tiến công địch đổ bộ đường không, dẹp bạo loạn; tham quan thực binh bắn chiến đấu.

Khung diễn tập Ban Dân tộc đã nghiêm túc thực hiện các nội dung theo đúng thời gian, đúng kế hoạch và dự bế mạc đợt diễn tập theo chương trình.

Đỗ Văn Huê

Các tin đã đưa ngày: