Chi bộ Ban Dân tộc thực hiện sinh hoạt chuyên đề

19/09/2016

Thực hiện Kế hoạch số 62-KH/ĐUK ngày 25/5/2015 và Thông báo số 28-TB/ĐUK ngày 06/7/2016 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về công tác sinh hoạt Chi bộ theo chuyên đề. Chi bộ Ban Dân tộc đã xây dựng Kế hoạch để thực hiện sinh hoạt Chi bộ các chuyên đề trong năm 2016 và giao cho từng Tổ Đảng chuẩn bị nội dung Chuyên đề, tham mưu với BCH Chi bộ trình Chi bộ. Trong quý II năm 2016 Chi bộ đã thảo luận Chuyên đề “ Giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện quy chế Dân chủ trong cơ quan Ban Dân tộc”; Ngày 22/7/2016 Chi bộ đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/CBBDT về “ Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo của Chi bộ trong thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan Ban Dân tộc”. Nghị quyết đã nêu rõ 08 giải pháp để thực hiện tốt quy chế Dân chủ trong hoạt động của Chi bộ và Cơ quan.

          Trong quý III năm 2016 kỳ họp chi bộ tháng 7, Chi bộ thảo luận nội dung Chuyên đề “ Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của Chi bộ về việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng viên trong công tác của cơ quan”. Tại Hội nghị của Chi bộ, Đảng viên thảo luận rất sôi nổi và trách nhiệm, tạo ra sự đoàn kết, thống nhất cao nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Ngày 05/9/2016 Chi bộ ban hành Nghị quyết số 19-NQ/CBBDT về công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ gồm 4 nội dung:

  • Đánh giá tình hình.
  • Quan điểm, mục tiêu.
  • Nhiệm vụ và giải pháp.
  • Tổ chức thực hiện.

Trong nội dung Nhiệm và giải pháp, Chi bộ đã thảo luận và quyết nghị 06 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc công tác kiểm tra, giám sát của Đảng gắn với thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

- Kiểm tra của Đảng là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, là việc các tổ chức Đảng xem xét, đánh giá, kết luận về ưu điểm, khuyết điểm hoặc vi phạm của cấp ủy, tổ chức Đảng cấp dưới và Đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Căn cứ quy định của Điều lệ Đảng, BCH Chi bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với Đảng viên thuộc phạm vi quản lý. Vì vậy mỗi Đảng viên trong Chi bộ cần nhận thức đúng đắn để có trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát.

- Giám sát của Đảng là việc tổ chức Đảng theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động nhằm kịp thời tác động để cấp ủy, tổ chức Đảng cấp dưới và Đảng viên được giám sát chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Đảng viên chịu sự giám sát của chi bộ và thực hiện sự giám sát theo sự phân công. Vì vậy Đảng viên Chi bộ xác định rõ trách nhiệm và nhận thức tác dụng của công tác giám sát.

2. Chi bộ tăng cường tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra:

- Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, yêu cầu của Chi bộ,  công tác xây dựng Đảng và tình hình thực tế của Chi bộ và cơ quan Ban Dân tộc, Chi bộ, BCH Chi bộ cần tăng cường công tác kiểm tra, trong đó xác định rõ nội dung, đối tượng, thời gian, phương pháp tiến hành công tác kiểm tra đối với Đảng viên được giao nhiệm vụ, như:

+ Trách nhiệm của người đứng đầu Chi bộ, cơ quan, tổ chức đoàn thể ở cơ quan.

+ Trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công của Đảng viên là người giúp Chi bộ quản lý và sử dụng tài chính của Chi bộ, của cơ quan; quản lý tài sản của cơ quan.

+ Trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công của Đảng viên là người thực hiện công tác tài chính, công tác kế hoạch của cơ quan.

 3. Chi bộ tăng cường tổ chức thực hiện nhiệm vụ giám sát:

- Chi bộ tổ chức thực hiện giám sát Đảng viên, xác định rõ nội dung giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng viên; giám sát những Đảng viên được giao nhiệm vụ, như:

+ Đảng viên là người đứng đầu Chi bộ, cơ quan và tổ chức đoàn thể chính trị trong cơ quan.

+ Đảng viên là người đứng đầu Ban Thanh tra nhân dân, Ban khuyến học cơ quan.

+ Đảng viên là người có vai trò trách nhiệm chính trong việc giúp Lãnh đạo Ban thực hiện Đề án, Chương trình, Kế hoạch, Tài chính.

4. Gắn thực hiện kiểm tra, giám sát với thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

- Gắn thực hiện kiểm tra, giám sát với thực hiện dân chủ, công khai minh bạch trong thực hiện các Chương trình, Đề án, Quản lý tài chính, Bổ nhiệm cán bộ, Thi đua khen thưởng nhằm thực hiện tốt Nghị định số 04/2015/NĐCP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

5. BCH Chi bộ; Lãnh đạo cơ quan; Tổ chức đoàn thể, Tổ chức xã hội trong cơ quan phối hợp chặt chẽ trong công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng:

- BCH Chi bộ, Lãnh đạo cơ quan, BCH Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Ban khuyến học trong cơ quan chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Chi bộ, Quy chế làm việc của cơ quan Ban Dân tộc, Quy chế làm việc của các tổ chức đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội và các Quy định của Đảng, Nhà nước.

- Kiên quyết chỉ đạo và thực hiện những yêu cầu đang đặt ra trong cơ quan, như: Công tác tư tưởng, Công tác vị trí việc làm, Công tác quản lý.

- Giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc, những đề nghị, những đề xuất của phòng, bộ phận, của tổ Đảng, của Đảng viên. 

- Người đứng đầu (Chi bộ, Cơ quan, Tổ chức) phải làm gương trong thực  hiện nhiệm vụ, thực hiện Quy chế, Quy định của Đảng, Nhà nước, Cơ quan, Chi bộ. Gương mẫu và chấp hành trong thực hiện kiểm tra, giám sát.

6. Đổi mới hơn nữa công tác nhận xét, đánh giá, phân loại Đảng viên, công chức, nhân viên trong cơ quan Ban Dân tộc.

- Bám sát các Quy định của Đảng, Nhà nước về việc nhận xét đánh giá, phân loại Đảng viên, công chức, nhân viên.

- Nhận xét, đánh giá Đảng viên, công chức, nhân viên phải công tâm khách quan, tạo thêm sự đoàn kết nhất trí trong Chi bộ, trong cơ quan.

- Đánh giá Đảng viên, công chức, nhân viên phải toàn diện, trú trọng phẩm chất chính trị, năng lực công tác.

Trong 9 tháng đầu năm 2016 (từ tháng 01 đến tháng 9/2016) BCH Chi bộ đã nhận thức rõ trách nhiệm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác sinh hoạt Chi bộ theo chuyên đề, do vậy đã có tác động rất hiệu quả đến công tác, thực hiện nhiệm vụ của Đảng viên, công chức, nhân viên Ban Dân tộc. 

Đỗ Văn Huê-Phó Bí thư Chi bộ

Các tin đã đưa ngày: