Thực hiện công tác giám sát tại Chi bộ Ban Dân tộc (25/09/2018)

Thực hiện quyết định số 383-QĐ/ĐUK ngày 07/9/2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; sáng nay, ngày 25/9/2018 tổ giám sát của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã đến làm việc với Chi bộ Ban Dân tộc để tiến hành công tác giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ theo Quy định số 98-QĐ/TW

Chỉ được tổ chức lễ kỷ niệm vào năm tròn (05/09/2018)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 111/2018/NĐ-CP quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương.

Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2019 (22/08/2018)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1016/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2019.

Chi bộ Ban Dân tộc triển khai sinh hoạt Chuyên đề (09/05/2018)

Chi bộ Ban Dân tộc đã ban hành Thông báo số 39-TB/CB ngày 22/02/2018 về nội dung sinh hoạt Chi bộ theo Chuyên đề năm 2018 của Chi bộ Ban Dân tộc với 04 nội dung trong 04 quý năm 2018

Thực hiện Tốt Quy chế làm việc-Giải pháp quan trọng xây dựng Chi bộ Trong sạch vững mạnh (16/10/2017)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”. Mỗi cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính quyền đều có sự lãnh đạo của Đảng, do một chi bộ, đảng bộ trực tiếp chỉ đạo. Không thể có một cơ quan, tổ chức trong sạch vững mạnh khi ở đó không quan tâm công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, hay chi bộ đó "chưa tốt".

Tân Sinh viên Học viện Hậu Cần: Trần Quốc Khánh (05/09/2017)

Những năm qua, Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc thường xuyên quan tâm và thực hiện tốt công tác khuyến học, động viên công chức, nhân viên và con công chức, nhân viên nỗ lực phấn đấu, không ngừng học tập để có được nhiều thành tích, tiến bộ được ghi nhận trong công tác, trong học tập

Chi bộ Ban Dân tộc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với sinh hoạt chuyên đề (18/08/2017)

Căn cứ Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về nội dung sinh hoạt Chi bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 16/8/2013 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên giai đoạn 2013-2020; Kế hoạch số 62-KH/ĐUK ngày 25/5/2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo chuyên đề;

Tổ Công đoàn Văn phòng tích cực tham gia hoạt động xã hôi, nhân đạo, từ thiện (14/08/2017)

Công đoàn Ban Dân tộc có 21 đoàn viên, được tổ chức thành 4 tổ Công đoàn, trong đó tổ Công đoàn Văn phòng hiện tại có 06 đoàn viên (02 nam, 04 nữ). Nhiệm kỳ 2012-2017 tổ Công đoàn Văn phòng cùng với các tổ Công đoàn trong cơ quan đã bám sát Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các nhiệm vụ Công đoàn cấp trên triển khai để thực hiện nhiệm vụ

Công đoàn Ban Dân tộc triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan (11/08/2017)

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”; trong nhiệm kỳ qua Công đoàn Ban Dân tộc đã triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, triển khai tốt công tác thi đua do Công đoàn viên chức tỉnh phát động

Công đoàn Ban Dân tộc quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đoàn viên công đoàn (07/08/2017)

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động công đoàn của Cơ quan Ban Dân tộc luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, tạo điều kiện của Ban chấp hành Chi bộ Cơ quan và của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh
Các tin đã đưa ngày: