UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định phê duyệt đưa ra khỏi danh sách; công nhận bổ sung, thay thế người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2023; phê duyệt danh sách người có uy tín năm 2020

06/03/2020

Ngày 4/03/2020, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 449/QĐ-UBND phê duyệt đưa ra khỏi danh sách người có uy tín; công nhận bổ sung, thay thế người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2019-2023; phê duyệt danh sách người có uy tín năm 2020 theo quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo đó, năm 2020 tỉnh Vĩnh Phúc đã rà soát đưa ra khỏi danh sách 07 người có uy tín (01 người qua đời; 02 người không đảm bảo sức khỏe; 04 người do sáp nhập các thôn dân cư). Đồng thời tiến hành bầu bổ sung mới 03 người, bầu chọn lại do sáp nhập các thôn 05 người. Danh sách người có uy tín khác không thay đổi, thực hiện theo Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt danh sách người có uy tín giai đoạn 2019-2023.

Như vậy, sau khi đưa ra khỏi, bổ sung, thay thế, tỉnh Vĩnh Phúc có 70 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Sán dìu có 66 người, dân tộc Cao Lan có 03 người, dân tộc Dao có 01 người.

Quyết định trên là cơ sở để thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Nhà nước, phù hợp với điều kiện thực tế và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem Quyết định tại đây

Nguyễn Thế Dương TP.Phòng Chính sách

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: