UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định về trách nhiệm của người có uy tín, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

19/11/2019

Ngày 31/10/2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm của người có uy tín, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Trong đó quy định cụ thể đối tượng áp dụng, trách nhiệm của người có uy tín; phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín đối với các sở, ngành và UBND cấp huyện, thành phố.

Ảnh minh họa

Đây là quy định để các cơ quan, đơn vị và người có uy tín trên địa bàn tỉnh căn cứ thực hiện, đảm bảo chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11/11/2019.

Nguyễn Thế Dương- Phòng Chính sách

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: