UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2023

25/02/2019

Ngày 19/02/2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 574/QĐ-UBND phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2019-2023 theo tiêu chí được quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo Quyết định trên, trong giai đoạn 5 năm từ 2019 – 2023, tỉnh Vĩnh Phúc có 74 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Sán dìu có 69 người, dân tộc Cao Lan có 04 người, dân tộc Dao có 01 người.

Chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện theo quy định của Nhà nước, phù hợp với điều kiện thực tế và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nguyễn Thế Dương-Phòng Chính sách

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: