Ban Dân tộc và Sở Tư pháp tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

25/07/2017

Trong những năm qua, Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc trú trọng phối hợp công tác và ký kết chương trình phối hợp công tác với các sở, ban, ngành để không ngừng nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về dân tộc, đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020. Trong đó, chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc và Sở Tư pháp được triển khai thường xuyên, hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đồng bào, tăng cường trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực hiện chương trình phối hợp số 1249a/CTPH - UBDT - BTP ngày 13/11/2014 giữa Ủy ban dân tộc - Bộ Tư pháp giai đoạn 2014 - 2020, Ban Dân tộc và Sở Tư pháp đã ký kết chương trình phối hợp số 52/CTPH-BDT-STP ngày 17/3/2015 giữa Ban Dân tộc và Sở Tư pháp giai đoạn 2015 - 2020. Triển khai chương trình phối hợp đã ký, hàng năm hai cơ quan chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp tình hình thực tiễn địa phương từng thời điểm và nhiệm vụ chính trị được giao của mỗi cơ quan.

 

Lãnh đạo Sở Tư pháp và Ban Dân tộc ký Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp

Nhiều nội dung phối hợp có được kết quả cụ thể, thiết thực như công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở… Trong đó, kết quả phối hợp nổi bật là về nội dung xây dựng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Từ năm 2015 đến nay, Ban Dân tộc đã chủ trì xây dựng văn bản tham mưu UBND tỉnh về Quy chế thực hiện chính sách cho vay vốn đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn; Xây dựng quy chế tạo lập và quản lý nguồn vốn để cho vay đối với hộ dân tộc thiểu số phục vụ sản xuất kinh doanh dịch vụ; xây dựng quy chế quản lý, duy tu bảo dưỡng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung sau đầu tư… Ban Dân tộc đã chủ động phối hợp, Sở Tư pháp nhiệt tình, trách nhiệm tham gia ý kiến vào từng dự thảo để văn bản trình UBND tỉnh đảm bảo chất lượng, đúng quy định. Ngoài ra, hai cơ quan thường xuyên phối hợp thực hiện tốt các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; đánh giá tác động thủ tục hành chính, rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công tác dân tộc.

Công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã trở thành hoạt động phối hợp thường niên giữa Ban Dân tộc và Sở Tư pháp, nội dung tuyên truyền chủ yếu về luật đất đai, luật bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, luật nghĩa vụ quân sự, bộ luật dân sự năm 2015, luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp năm 2016… với hơn 2400 lượt người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi tham gia 16 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật. Đồng thời thường xuyên thông tin, phổ biến kiến thức pháp luật đến đội ngũ người có uy tín vùng dân tộc thiểu số, đẩy mạnh thực hiện chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên cổng thông tin điện tử, tài liệu tuyên truyền của hai cơ quan và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc và Sở Tư pháp còn gặp một số khó khăn như việc đầu tư nguồn lực và kinh phí còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ triển khai chương trình; một số cấp ủy, chính quyền tại địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số chưa thường xuyên quan tâm công tác trợ giúp pháp lý cho đồng bào; việc hòa giải ở cơ sở còn hạn chế, thiếu tuyên truyền viên pháp luật, trợ giúp viên pháp lý, hòa giải viên biết tiếng dân tộc thiểu số.

Tiếp tục phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn để chủ động, trách nhiệm triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc và Sở Tư pháp giai đoạn 2015 - 2020 và kế hoạch phối hợp công tác năm 2017, không ngừng phát huy hiệu quả tại các địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, góp phần bổ sung kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho đồng bào, tập trung xây dựng tình đoàn kết dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, cùng xây dựng quê hương Vĩnh Phúc ngày thêm giàu đẹp.

                                                                               Phạm Thị Thu Hường-Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh  Phúc

Các tin đã đưa ngày: