1. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng

20/03/2019

I. Chức năng

Tham mưu giúp lãnh đạo Ban tổng hợp kết quả hoạt động của các phòng, bộ phận thuộc Ban và bộ phận làm công tác dân tộc cấp huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ, công tác của Ban. Tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý cơ sở vật chất, tài chính, tài sản, kinh phí hoạt động của Ban; đảm bảo phương tiện, trang thiết bị và điều kiện làm việc, phục vụ chung cho các hoạt động của Ban.

Giúp lãnh đạo Ban thực hiện công tác quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư, xây dựng, khoa học công nghệ và môi trường liên quan đến vùng đồng bào dân tộc và miền núi; tổng hợp về nhu cầu vốn: Đầu tư, xây dựng, vốn thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc phạm vi quản lý của ngành.

II. Nhiệm vụ

1. Tổng hợp, xây dựng chương trình công tác của cơ quan, phối hợp với các phòng, bộ phận thuộc Ban để thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch; giúp lãnh đạo Ban theo dõi, đôn đốc các phòng, bộ phận trong việc thực hiện nhiệm vụ và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác của các phòng, bộ phận và của Ban. Ghi sổ nghị quyết họp giao ban, dự thảo thông báo kết luận họp giao ban và hội nghị cơ quan; chuẩn bị các điều kiện liên quan tổ chức và phục vụ các hội nghị của Ban.

2. Tổng hợp thông tin, báo cáo của các phòng, bộ phận trong Ban và bộ phận làm công tác dân tộc cấp huyện gửi đến để xây dựng báo cáo định kỳ: Tuần, tháng, quý, 6 tháng và báo cáo tổng kết năm, đột xuất theo quy định.

3. Tham mưu lãnh đạo Ban tổng hợp, xây dựng kế hoạch về lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản; các chương trình, dự án đầu tư phát triển; khoa học công nghệ và môi trường đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng miền núi trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh quyết định.

4. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án đã được phê duyệt. Quản lý hồ sơ tài liệu và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, chính sách, dự án theo quy định.

5. Tham mưu, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ, thống kê công tác dân tộc; thu thập thông tin, điểm báo và tổng hợp tình hình dư luận xã hội vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

6. Phối hợp với các phòng, bộ phận  xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc cho cán bộ làm công tác dân tộc cấp huyện, cấp xã.

7. Thực hiện công tác hành chính, quản trị; văn thư, lưu trữ; giúp lãnh đạo Ban kiểm tra, thẩm định thể thức văn bản đi do các phòng, bộ phận soạn thảo trước khi trình ban hành.

8. Làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính; thực hiện cơ chế một cửa của cơ quan; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc lĩnh vực công tác dân tộc và thẩm quyền quản lý của Ban.

9. Tổng hợp, xây dựng chương trình làm việc hàng tuần của lãnh đạo Ban.

10. Quản lý, khai thác và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác của cơ quan.

11. Phối hợp với các phòng, bộ phận tổng hợp, tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành và dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan.

12. Tham mưu thực hiện các chế độ, chính sách, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan. Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật và các điều kiện làm việc của cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan theo quy định và điều kiện của cơ quan; quản lý sử dụng tài sản công theo quy định.

13. Tham mưu lãnh đạo Ban về: Công tác tổ chức, cán bộ; quản lý hồ sơ công chức, nhân viên; công tác thi đua khen thưởng; kỷ luật của Ban; thực hiện quy định về công khai tài chính, ngân sách hàng năm; minh bạch tài sản, thu nhập của cá nhân.

14. Tham mưu quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, phó các đơn vị thuộc Ban; Trưởng, phó phòng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện; giúp lãnh đạo Ban phối hợp với Sở Nội vụ trong việc bố trí công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp theo thẩm quyền.

15. Tham mưu lãnh đạo Ban xây dựng nội dung và tổ chức thực hiện một số chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc với các sở, ban, ngành theo sự phân công của lãnh đạo Ban.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban phân công.

Các tin đã đưa ngày: