3. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Chính sách Dân tộc

19/03/2019

I. Chức năng

Tham mưu giúp lãnh đạo Ban thực hiện công tác quản lý nhà nước về chính sách dân tộc; công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

II. Nhiệm vụ

1. Tham mưu giúp lãnh đạo Ban xây dựng các các chương trình, đề án, dự án và các văn bản trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện các chính sách dân tộc của Nhà nước nhằm đảm bảo điều kiện cải thiện đời sống, vật chất, tinh thần, nâng cao dân trí của đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân tộc.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3. Tham mưu giúp lãnh đạo Ban hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình thí điểm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đặc thù, hỗ trợ ổn định cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

4. Tham mưu giúp lãnh đạo Ban hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án do Ủy ban Dân tộc chủ trì quản lý, chỉ đạo; theo dõi, tổng hợp, sơ kết, tổng kết và đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc ở địa phương; tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp để giải quyết các vấn đề xóa đói, giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các vấn đề dân tộc khác liên quan đến chính sách dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

5. Tổ chức tiếp đón, thăm hỏi, giải quyết các nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số theo chế độ chính sách và quy định của pháp luật; định kỳ tham mưu tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp của tỉnh; lựa chọn đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc ở vùng dân tộc thiểu số trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh, trật tự và gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

6. Nghiên cứu, thẩm tra, tổng hợp về nguồn gốc lịch sử, sự phát triển của các dân tộc, đặc điểm thành phần dân tộc, kinh tế - xã hội, đời sống văn hóa, phong tục tập quán và những vấn đề khác về dân tộc trên địa bàn tỉnh theo phân công, phân cấp để đề xuất với lãnh đạo Ban trình cấp có thẩm quyền nội dung công tác liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số.

7. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực công tác dân tộc đối với Phòng Dân tộc cấp huyện và công chức được bố trí làm công tác dân tộc thuộc Văn phòng UBND cấp huyện đối với những huyện không thành lập Phòng Dân tộc và công chức giúp UBND cấp xã quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

8. Tham mưu giúp lãnh đạo Ban phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện hoạt động thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực công tác dân tộc theo thẩm quyền; biên soạn các tài liệu tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

9. Hướng dẫn lựa chọn và bồi dưỡng những điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân tiêu biểu, có uy tín là người dân tộc thiểu số chấp hành tốt chính sách, pháp luật là hạt nhân trong phong trào phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi để xây dựng phong trào thi đua trong đồng bào dân tộc thiểu số; đề xuất với UBND tỉnh về chế độ ưu đãi và cơ chế hoạt động, vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số.

10. Tham mưu với lãnh đạo Ban giải quyết những kiến nghị của công dân liên quan đến dân tộc, thành phần dân tộc, tên gọi, phong tục, tập quán các dân tộc thiểu số và những vấn đề khác về dân tộc thiểu số, báo cáo lãnh đạo Ban giải quyết theo thẩm quyền hoặc chuyển các kiến nghị đó đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

11. Giúp lãnh đạo Ban phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan thẩm định các dự án, đề án, chương trình, kế hoạch do các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức xây dựng nội dung có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

12. Tham mưu thực hiện công tác Nhân quyền, công tác Tôn giáo; công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

13. Tham mưu xây dựng các chương trình, nội dung phối hợp giữa Ban Dân tộc với các cơ quan, đơn vị của Trung ương, của tỉnh trong việc thực hiện các chính sách dân tộc theo sự phân công cụ thể của lãnh đạo Ban. Trình lãnh đạo Ban phê duyệt và tổ chức thực hiện.

14. Tham gia nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc được phân công.

15. Tổng hợp và đánh giá kết quả công tác của phòng, xây dựng báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm gửi về Văn phòng và xây dựng báo cáo chuyên đề, đột xuất đề trình Lãnh đạo Ban báo cáo cấp trên theo quy định.

16. Quản lý hồ sơ thực hiện các chương trình, chính sách được giao theo đúng quy định.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban phân công.

Các tin đã đưa ngày: