2. Chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Ban

19/03/2019

I. Chức năng

Tham mưu giúp lãnh đạo Ban thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra hành chính; thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ

1. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều 11, Nghị định số 10/2006/NĐ-CP ngày 17/01/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra công tác dân tộc.

2. Xây dựng chương trình thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc trình lãnh đạo Ban phê duyệt; tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch được phê duyệt.

3. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND tỉnh. Tham mưu Trưởng ban phối hợp với cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra, giải quyết những nội dung liên quan đến công tác dân tộc.

4. Giúp Trưởng ban tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

5. Tham mưu lãnh đạo Ban thực hiện công tác: Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác bồi thường nhà nước; công tác pháp chế.

6. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra thuộc thẩm quyền.

7. Tham mưu lãnh đạo Ban tổ chức triển khai thực hiện một số chương trình, đề án, dự án đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của lãnh đạo Ban.

8. Tham mưu xây dựng nội dung và tổ chức thực hiện một số chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc với các sở, ban, ngành theo sự phân công của lãnh đạo Ban.

9. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của Ban.

10. Xây dựng báo cáo kết quả công tác tháng, quý, 6 tháng, năm gửi về Văn phòng Ban và Thanh tra cấp trên; báo cáo chuyên đề, đột xuất trình lãnh đạo Ban báo cáo cấp trên theo quy định.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban phân công.

Các tin đã đưa ngày: